МВР

СДВР

 

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в отдел "Пътна Полиция" при СДВР, свидетелства за управление на МПС и административно-наказателна дейност по ЗДВП

 

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в отдел "Пътна Полиция" при СДВР

Свидетелства за управление на моторни превозни средства

Административно-наказателна дейност по ЗДвП
 

Пътни превозни средства

448  Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство 
448  Initial issuance of driving license 
 

2681 Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство
2681 Replacing a driving license

2682 Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от друга държава, с българско
2682 Replacing a foreign driving license with a Bulgarian one 

1204 Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство
1204 Issuance of a duplicate of a driving license 

229  Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление
229  Issuance of duplicate of driving license control coupon 

2678 Издаване на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания"
2678 Issuance of control coupon “Driver with no penalties” 

863  Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
863  Issuing of international driving license 

2460 Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС
2460 Issuance of certificates on rights and penalties imposed to drivers

1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
1239 Initial registration of vehicle 

2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по избор на клиента
2676 Providing a vehicle registration number with a combination of six letter and/or digits at the choice of the customer

2677 Промяна в регистрацията на превозно средство
2677 Change in the registration of a vehicle 

1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика
1524 Temporary taking off the road of a vehicle requested by the owner 

2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство

2680 Commissioning a temporarily suspended vehicle 

393  Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика 
393  Termination of vehicle registration upon the submission of a written application by the owner

2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик 
2679 Recovery of terminated vehicle registration upon request of the owner 

1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство
1770 Issuance of a duplicate of a vehicle registration certificate

1301 Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство
1301 Issuance of transit registration number of vehicle 

1776 Монтаж на регистрационни табели и/или идентификация на превозни средства на територията на областна дирекция на МВР, различна от областната дирекция по местоотчет на превозното средство
1776 Mounting of registration plates and/or identification of vehicles on the territory of a Regional directorate of the Ministry of Interior, other than the Regional directorate of residence of the vehicle 

2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство
2683 Providing a third registration plate for a vehicle 

859  Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
859  Issuance of a certificate with data on registered vehicles and vehicles with terminated registration 

454  Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
454  Recovery of vehicle identification number 

230  Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон)
230  Issuance of temporary registration plates to persons, who are merchants (as per the Commercial Law) 

1300 Издаване на обобщени справки за броя на моторните превозни средства (по вид, марка, търговско наименование, категория, вид гориво или възраст)
1300 Issuance of summarized reports about the number of vehicles (by type, brand, trade name, category, type of fuel or age) 

1528 Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
1528 Issuance of certifying documents for accidents and others, and for provision of information about carried out activity
 
2152 Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата
2152 Preparing a written statement on projects related to the organization of road traffic 

2215 Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари
2215 Approval of permit for transport of oversized cargo 

2290 Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство
2290 Issuance of a permit to conduct additional training for drivers to partially restore the control points confirming the validity of the driving license