МВР

ОД Русе

 

Избор на доставчици на хранителни продукти за бюфет към ОДМВР - Русе

24 юли 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-РУСЕ

 

Рег. № 336р-18017 Екз.№. ед.

21.07.2020 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Избор на доставчици на хранителни продукти за бюфет – заведение за бързо обслужване към Областна  дирекция на МВР-Русе, бул. Ген. Скобелев № 49

 

Експертен съвет към Областна дирекция на МВР – Русе, назначен със Заповед рег. № 336з-953/11.05.2020 г. на директора на ОДМВР-Русе, за избор на доставчици за  видовете  хранителни продукти, които ще се закупуват за нуждите на бюфет, находящ се в административната сграда на Областна дирекция на МВР – Русе, кани всички заинтересовани доставчици и производители на хранителни продукти да  предложат оферти за предлаганите от тях продукти в следните „групи храни“ на базата на техния произход и състав, както следва:

А. Мляко и млечни продукти

Б. Месо и месни продукти (Салами и колбаси)

В. Варива и консерви

Г. Пакетирани хранителни стоки

Д.  Ядки и маслодайни семена

              Е. Захарни изделия и солени изделия

Ж. Безалкохолни напитки, газирани безалкохолни напитки, бутилирана вода и натурални сокове

З. Кафе, чай, какао, горещ шоколад

И. Други храни - сладолед

 

Настоящето обявление не представлява предложение по смисъла на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Офертите следва да се представят съгласно образеца на ценово предложение за съответната група храни.

Участниците могат да предлагат цени за всички или за отделни продукти, като посочат цени за всички или за отделни продукти от съответната „група храни“.  

Офертите на участниците са валидни за срок от една година, считано от датата на протокола за избор на доставчици. При поискана от избран доставчик актуализация на цена, всички участници за съответната група продукти се канят да представят актуални оферти и се класират отново.

 

Стоките ще се доставят след 8:30 часа в работни дни директно в бюфет към Областна  дирекция на МВР-Русе, бул. Ген. Скобелев” № 49.

В случай, че при доставка се открият недостатъци на стоките, на документите, съпровождащи доставките, или се появят съмнения за отклонения от качествените характеристики/показатели, въпреки съответствието по документи, отговорният служител на ОДМВР - Русе има право да поиска от доставчика изтегляне на цялото количество обратно и да извърши нова доставка на същите стоки в рамките на 24 часа до обекта.

 

1.Ценовите оферти на участниците се изготвят по следните образци:

 

Ценово предложение  № 1.1. - Мляко и млечни продукти

Ценово предложение  № 1.2. - Сладолед

Ценово предложение № 2 - Месо и месни продукти – салами и колбаси

Ценово предложение № 3 - Пакетирани хранителни стоки и консерви

Ценово предложение № 4 – Пакетирани сандвичи, пакетирани закуски и готови за консумация салати

Ценово предложение № 5 -  Ядки и маслодайни семена

Ценово предложение № 6 -  Захарни изделия и солени изделия

Ценово предложение № 6.1.  -  Захарни изделия – диетични и здравословни

Ценово предложение № 7- Безалкохолни напитки, газирани безалкохолни напитки, бутилирана вода и натурални сокове

Ценово предложение № 8- Кафе, чай, какао, горещ шоколад, сметана, захар и мед на дози, материали и предмети в контакт с храни

Всеки участник попълва и представя ценови предложения само за продуктите за които ще участва.

Задължително се попълват всички колони от образеца на съответното Ценово предложение.

Ценови предложения, които не са изготвени съгласно условията в обявлението и съгласно посочените образци на ценови предложения №№1 – 8 няма да бъдат разглеждани.

      

         Постъпилите оферти ще бъдат разгледани на заседание на експертния съвет и класирани по критерия - най-ниска цена при пълно съответствие с изискванията за качество на храните, посочени в  настоящото обявление. При различни разфасовки оценяването се извършва по цена за килограм.            

         След оценка на постъпилите оферти, протокола от работата на комисията с избора на доставчици ще бъде публикуван на интернет страницата на ОДМВР - Русе, след което упълномощени от ОДМВР - Русе служители ще ги уведомят за конкретната дата от която следва да започнат изпълнение на подадените заявки за доставка.

         Всички участници задължително прилагат подписана Декларация образец № 1

Офертите се подават на следния адрес:

гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев” № 49, деловодство на ОДМВР - Русе

На вниманието на експертен съвет за избор на доставчици на хранителни продукти за бюфет към ОДМВР - Русе.

         Срок за подаване на оферти: 7 (седем) работни дни, считано от датата на публикуването на обявлението на сайта на ОДМВР - Русе (в раздел „Профил на купувача”).

       

         ПРИЛОЖЕНИЯ:            

1. Образец на Ценови предложения  №№1 - 8.

2. Образец на  Декларации  № 1 и № 2

 

                                                         ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ:

Председател:

.......................................

(Александър Атанасов)

 

Членове:

  1. ……………………..

(Атанаска Михайлова)

2....................................

(Боряна Димитрова)

3....................................

(Татяна Йорданова)

4. ……………………..

(Пламена Серафимова)

 

Прикачени документи Обявление и образци ценови предложения   (docx - 90,00KB) - 28 авг 2020 13:43
декларация---приложение-2   (docx - 13,00KB) - 28 авг 2020 13:43
декларация---приложение-1   (docx - 17,00KB) - 28 авг 2020 13:43
Протокол   (pdf - 278,00KB) - 28 авг 2020 13:43

 19 август 2020 | 16:31