МВР

ОД Русе

 

Съобщение до ЯДАВ АМИТ / YADAV AMIT, гражданин на Индия

19 юни 2019

рег. № 537300-1459/17.06.2019 г.

ДО
ЯДАВ АМИТ / YADAV AMIT
гр. Русе
ул. „Митрополит Григорий“ 10, ст.517
 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл.61,ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че със заповед рег.№ 5373пам-27/14.06.2019 г. на директора на  ОДМВР – гр. Русе,  на основание чл. 40, ал.1, т.1, във вр. с чл. 24в, ал. 1 от ЗЧРБ, Ви е наложена принудителна административна мярка “Отнемане на правото на пребиваване в  Република България”.
На основание чл.39б, ал.1 от ЗЧРБ Ви е предоставен 14-дневен срок за доброволно напускане на страната.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесетдневен срок от съобщаването ú пред главния секретар на МВР и в четиринадесетдневен срок пред Административен съд - Русе. Копие от нея можете да получите в група „Миграция“ - ОДМВР-Русе.
 

                                    НАЧАЛНИК на група "Миграция":
                                                            Красимир Петров

 19 юни 2019 | 10:33