МВР

ОД Русе

 

Съобщение до ЧАН ДИНХ ТХИЕУ / TRAN DINH THIEU, гражданин на Виетнам

19 юни 2019

Рег. № 537300-1463/17.06.2019 г.

ДО
ЧАН ДИНХ ТХИЕУ /  TRAN DINH THIEU  
гр. Русе
ул. „Адмирал Рождественски“4, вх.1

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл.61,ал.1 от АПК, Ви уведомяваме, че със заповед рег.№ 5373пам-23/14.06.2019 г. на директора на  ОДМВР – гр. Русе,  на основание чл. 40, ал.1, т.1, във вр. с чл. 24и, от ЗЧРБ, Ви е наложена принудителна административна мярка “Отнемане на правото на пребиваване в  Република България”.

На основание чл.39б, ал.1 от ЗЧРБ Ви е предоставен 14-дневен срок за доброволно напускане на страната.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесетдневен срок от съобщаването ú пред главния секретар на МВР и в четиринадесетдневен срок пред Административен съд - Русе. Копие от нея можете да получите в група “Миграция”- ОДМВР-Русе.

                                                         НАЧАЛНИК на група "Миграция"
                                                                                   Красимир Петров

 19 юни 2019 | 16:53