МВР

ОД Русе

 

Сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност"

Началник сектор:
Главен инспектор Веселин Марков, телефон: 082-882291

Група "Оперативен център"
ВПД Началник група:
Старши инспектор Стойчо Станчев, телефон: 082-882293

Дежурен младши експерт в група "Оперативен център" - телефон: 082-882358;

Дежурен младши инспектор в група "Оперативен център" - телефон: 082-882333.