МВР

ОД Русе

 

Административни услуги

 

 

logo_AO

 

 

Харта на клиента на МВР

 

Видове административни услуги

№ по ред Наименование на администра-тивната услуга № на услугата по   Административен  регистър Законово  основаниеСрок за извършване Бланка за заявление (искане) Начин на подаване на документа Форма за предоста-вяне на админи-стративната услуга Такса за административната услуга
1. Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

449

чл. 125, ал. 1, т. 10 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.) Искане сертификат На място Писмена - сертификат Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
2. Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност 987 чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.), във връзка с чл. 143 от ЗУТ (ДВ 1/2001 с изм. и доп.)  Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.) Искане становище 2 На място Писмена - становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
3. Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация 1305 чл. 125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.) Искане становище 3 На място Писмена - становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
4. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност 1528 чл. 18, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.)  
Искане удостоверение
На място Писмена - удостовери-телен документ Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
5. Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност 988 чл. 129, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 130, ал. 4 от ЗМВР Заявление търговец
 
Допълни-телна информация
На място Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
6. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН 1773 чл. 18, ал. 1 от ЗМВР (ДВ 53/2014 с изм. и доп.) Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.) Искане дубликат На място Писмена Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)
7. Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт 1529 Чл. 125, ал. 1, т. 10 от ЗМВР и чл. 33, ал. 1, т. 3 от  Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г.  (ДВ 100/2014 с изм.) за реда за осъществя-ване на държавен противопожарен контрол Съгласно чл. 57 от АПК (ДВ 30/2006 с изм. и доп.)  Искане становище 7 На място Писмена - становище Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ 27/1998 с изм. и доп.)

 

Използвани съкращения:

ПБЗН - Пожарната безопасност и защита на населението;

ЗМВР - Закон за Министерството на вътрешните работи;

ЗУТ - Закон за устройство на територията;

АПК - Административнопроцесуален кодекс;

ДВ - Държавен вестник

 

Правила за административно обслужване 

 

Анкетна карта

 

INFORMATION on the provision of administrative services