МВР

ОД Русе

 

19 юли 2021

СЪС ЗАТОПЛЯНЕТО НА ВРЕМЕТО НАРАСТВА ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАРИ В СУХИ ТРЕВИ

Огнеборците припомнят някои правила

 

 

 

Вследствие на трайното повишаване на температурите и настъпилото засушаване, през последната седмица на територията на Областта, водената статистика от РДПБЗН-Русе отчита увеличаване на пожарите в и извън урбанизираните територии към населените места, при които са изгорели големи площи суха тревна и нискостеблена растителност. Само за последната седмица са възникнали над 8 (осем) такива произшествия, които са ликвидирани от екипите на РДПБЗН-Русе. Статистиката показва, че зачестяването на тези произшествия е характерно и за летния сезон, който неминуемо е съпроводенд с повишена мобилност на хората извън урбанизираните територии (с отпадане на някои противоепидемични мерки с/у COVID-19), но освен с голям разход за вложените ресурси по локализиране и ликвидиране от пожарните служби, тези произшествия са свързани и с реална опасност да прераснат в големи и сложни горски пожари. Пожари, обхващайки в своите пламъци голям процент и материално имущество – жилищни и стопански сгради, вилни и еднофамилни жилищни постройки, довеждащи до нанасяне на значителни материални щети за хората и екологията в областта.
Възникналите пожари нанасят не само материални и екологични щети, но те са свързани и с немалък разход на ресурс от страна на пожарните служби, на общинските власти, на стопанствата и т.н.

Най-често установената от огнеборците причина за пожарите в сухи треви и храсти е проявената от хората „небрежност при боравене с открит огън“. Всяка проявена небрежност може да доведе и до възникването на бедствени ситуации, трудни за овладяване пожари, разпространяващи се бързо в различни направления, обхващайки големи площи в труднодостъпни и пресечени терени. Често при такива пожари, отделеното количество продукти на горенето задимяват основни пътни артерии и създават реални предпоставки за възникването на пътнотранспортни произшествия, които статистиката във висока степен отчита, че водят след себе си и не-малък процент на загуба на човешки животи.

Според статистиката, в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % основно причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. Такъв тип пожари се разпространява бързо, обхващайки големи площи труднодостъпни за високопроходимата пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за тези пожари е това, че (вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения при пожар) фронтът на пожара често и бързо променя своята посока. Поради това за ликвидирането им се изискват привличането на значителни сили и средства.

За да опазим горите от пожари, трябва да спазваме противопожарния ред.
Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие (хвърлена кибритена клечка), което допринася за бързото разпространение на горенето.

Повишена пожарна опасност се крие и при проявяване на небрежно отношение на хората при пушене. Хвърлянето на неизгасени фасове при определени условия може да предизвика неконтролируема огнена стихия. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, когато преминавате покрай площи със суха растителност или през горски участъци.
Не бива да се изхвърлят и стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
Не палете огън навън, освен на специално обозначените и устроени за това места (туристически отбивки например). Преди да запалите огън, се уверете, че имате осигурени количества вода за загасяване на огнището при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар. Никога не палете огън при наличие на вятър – той може ще спомогне и разнесе искри и топли частици на големи разстояния, образувайки нови и множество локални огнища.
Разчистването от сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!
При забелязване на признаци на пожар на открито или в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на огъня. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от Вас зависи техния живот - своевременно подайте точно и ясно съобщение за пожар и за застрашените хора.
В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи или други тъкани.
При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или покрай естествени и изкуствени водни басейни. След като избегнете опасността, по най-бързия начин подайте съобщение за забелязания от вас пожар – на тел. 112, в местното лесничейство, в кметството на населеното място.
Ако от вашия автомобил забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

 

Изображения

 19 юли 2021 | 13:33