МВР

ОД Русе

 

13 септември 2021

14 СЕПТЕМВРИПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ГДПБЗН-МВР

В ход е традиционната „Седмица на пожарната безопасност“ 13 - 19 септември 2021 година

 

На 14 септември българските пожарникари честват своя професионален празник. Тази година дните от 13 до 19 септември са определени за “Седмица на пожарната безопасност”, която ще протече със серия инициативи в цялата страна.

Днес в навечерието на професионалния празник на огнеборците от ръководството на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе бе даден брифинг за журналисти. По време на брифинга бяха представени планираните инициативи през настоящата седмица и отчет анализ за дейността през 2021 година.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДПБЗН - РУСЕ

ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

От началото на годината екипите от РДПБЗН-Русе са реагирали общо на 803 броя сигнали за възникнали произшествия, срещу 1202 броя за същия период на 2020 година, което е с 1/3 намаление на произшествия. Пожарите с нанесени преки материални загуби са 157 броя, като за същия период на 2020 г. те са били 196 броя.

Разпределението на пожарите с нанесени преки материални загуби по отрасли е както следва:

- Жилищно стопанство - 46%;

- Транспорт –  29%;

- Сметосъбиране – 10%;

- Горско стопанство  –  0 %;

- Търговия –  2%;

- Услуги – 4%;

- Селско стопанство – 3%;

- Енергетика – 3%;

- Други дейности - 3%.

Намален е броят на пожарите възникнали в резултат на късо съединение и небрежност при боравене с открит огън.

Увеличен е броят на пожарите, възникнали в резултат на неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди.

Благодарение на създадената организация за предотвратяване на пожарите в земеделските земи, горските и урбанизираните територии няма възникнали пожари в горски територии. Въпреки високите температури и силения вятър през летния период драстично е намалял и броя на пожарите в сухи треви и в сервитутите около пътища и железопътни линии. За текущата година броят им е 140, докато през 2020 те са били 393.

При 162 случаи е оказана техническа помощ при спасяване на хора и животни, както и при отстраняване на паднали дървета, опасни предмети и др. Значително са увеличени случаите на оказана помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия. През 2021 г. са пострадали 43 при 27 за 2020 година.

Запазва се броя (40) на подадените лъжливи сигнали и повиквания. Лъжливите сигнали са добронамерени и най-често са подавани от заблудили се лица.

От началото на 2021 година при пожар е загинал един човек и са пострадали осем. За същия период на 2020 година загиналите са 4 а пострадалите са 12 човека. Причината за пожара, при който има загинал  гражданин е неправилно ползване на електрически уред за отопление. В четири от случаите на пострадали граждани, получените наранявания на хората са вследствие на изгаряния по тялото, а в други четири е вследствие на вдишване на газ, дим и токсични пари, отделени вследствие на възникналите пожари. В седем от случайте, загиналият и пострадалите са жители на град Русе, а останалите два случая са на територията на град Сливо поле. Тревожно е, че статистиката отчита и два случая на пострадали лица на многа малка възраст - една и три години.

И през настоящата година се запазва тенденцията, че възникналите пожари, при които са загинали или пострадали граждани са пряко свързани с човешкия фактор – невзети мерки  за осигуряване на пожарната безопасност преди отоплителния сезон, небрежност и/или подценяване на опасността. Загиналите хора са в пенсионна възраст над 70 години, хора трудно или бавно подвижни.

ПО-ХАРАКТЕРНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ:

- На 23.04.2021 година около 01,05 часа екипите на РДПБЗН-Русе са реагирали на сигнал за инцидент с дерайлиране на влакова композиция с 26 броя товарни ЖП – цистерни с бензин (60м3 всяка). В следствие на инцидента има и разлив на гориво. На място е създаден ЩАБ от служители на РДПБЗН-Русе, към който са привлечени представители на дружествата превозвач, собственика на товара, ЖП инфраструктура, физически, юридически лица и представители на институции, имащи отношение към инцидента.

Бяха извършени дейности по:
- обезопасяване на района, включително ограничаване на движението по пътищата попадащи в опасната зона около инцидента;
- охлаждане на зоната с разлива, с цел недопускане на образуване на взривоопасни концентрации на бензиновите пари;
- тампониране на част от течовете;
- поетапното освобождаване (изтегляне) на цистерните, които са без повреди.

Екипите осъществиха дежурство по време на мероприятията по ликвидиране на последиците от инцидента, а именно:
- претоварването на горивото в автоцистерни;
- запълване на обемите на източените от гориво 3 бр. дерайлирали цистерни с въздушно механична пяна;
- вдигането и поставянето на трите цистерни на обособената за целта площадка и извозването им с авто/ЖП цистерни извън зоната на катастрофата.

 

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

През 2020 г. беше значително увеличен броя на пожарите в горските територии в Областта. През настоящата 2021 г. за предотвратяване и намаляване на пожарите в земеделските земи, горските и урбанизираните територии през годината, РДПБЗН-Русе и ОДМВР-Русе предприеха редица мерки от превантивен характер, който за момента дават добър резултат:

По разпореждане на главния секретар, както в цялата страна, така и в Русе бяха проведени срещи с отговорните институции (областен управител на Русе, Регионална дирекция по горите, Областно пътно управление и др.) на които набелязани превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от пожарите изразяващи се в следното:

1. Със съдействието на областния управител беше осигурен достъп до „Телевизионна кула Русе“ с възможност за наблюдение от най-високата точка, с цел подаване на своевременна информация за възникнали пожари.

2. Благодарение на добрата координация с директора на ОДМВР-Русе беше създадена организация за извършване ежедневни проверки от съвместни екипи от служители на ОДМВР-Русе и РДПБЗН-Русе по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.

3. Съвместно с „Регионалната дирекция по горите – Русе“ бяха извършени съвместни проверки по график на горските територии за изпълнението на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари предвидени за 2021 г. Бяха организирани срещи с представители на ловно-рибарските сдружения. В държавните горски предприятия бяха предприети мерки по оборудването на МПС с противопожарно оборудване и определяне на всекидневни обходи.

4. Бяха проведени срещи с представителите на местната власт и местното самоуправление на всичките 83 бр. населени места, на които се обърна внимание за:
- стриктно спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност от страна на животновъди, земеделските производители, собственици на пчелини и др.
- собствениците и ползвателите на земеделските земи да проведат инструктаж на техните служители, във връзка с екстремалния индекс на пожароопасност и мерките, които трябва да спазват.
- кметовете на общини да проверят готовността на доброволните формирования.
- публикуване на материали в местни ежедневници и местни радиовъзли да информират населението за повишената пожарна опасност и напомняне за спазване на правилата и мерките през пожароопасния сезон;

5. Беше организирано чрез пресцентъра на ОДМВР-Русе публикуването на Интернет страницата на ОДМВР-Русе (http://www.ruse.mvr.bg/default.htm) на превантивни материали.

По време на проверките бяха установени 4 броя нарушители извършили палене на сухи треви, храсти и сметища. Съставен е един АУАН за запалено нерегламентирано сметище от РСПБЗН-Сливо поле, един АУАН от РУ Ветово и един предупредителен протокол.
При едно произшествие беше задържан предполагаем извършител за 24 часа. 

Регионалната дирекция много добре взаимодейства със структурите на „Социално подпомагане“ по места, както с обществени и общински организации, при които се извършиха съвместни дейности по време на кампании (беседи, експертно участие в инструктажи, разпространение на брошура и др.).

 

ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

Възникнали пожари в засети площи

Година

Унищожени

Причина

2021

1 бр. зърнокомбайн

техническа неизправност в земеделска техника

2020

80 дка

небрежност

2019

0

 

2018

150 дка

5 дка

непочистена земеделска техника

2017

1,6 дка

небрежност

2016

2 дка

техническа неизправност в земеделска техника

2015

12 дка

небрежност

2014

15 дка

умисъл

2013

1 бр. товарен автомобил

техническа неизправност в земеделска техника

2012

0

 

В тазгодишната кампания по прибиране на реколтата е възникнал един пожар с преки материални щети на земеделска техника. На 07.07.2021 г. около 15:50 е възникнал е пожар в землището на с. Тръстеник, община Иваново, при което е изгорял напълно зърнокомбайн, предполагаема причина техническа неизправност. През тазгодишната жътвена кампания няма възникнали пожари с материални загуби и нанесени щети по селскостопанската продукция. Има възникнали четири пожара в житни стърнища на обща площ 46 декара без нанесени материални щети. ДПК в процеса на инвестиционното проектиране и строителството:

До момента през 2021 г. са издадени 158 становища за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност и три решения за отказ.

Служителите от направление ДПКПД са взели участие в работата на 11 бр. експертни съвета по устройство на територията. Същите са имали участие в 48 броя държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежи и въвеждането им в експлоатация. Проверени са 164 строежа.


ДПК на обекти в експлоатация:
- Извършени до момента 26 броя комплексни проверки;
- Извършени са 294 контролни проверки;
- Извършени са тематични проверки в 438 по теми: Есенно зимен сезон; Избори; Православни храмове; Увеселителни заведения; Пролетно-летен пожароопасен сезон в горите и др.;
- Извършени са съвместни проверки в 45 обекта с представители на ОДМВР – Русе, РДГ – Русе и др.;
- Извършени са проверки по сигнали 9;
- Проверки по изпълнение на мероприятия – 279;
- Издадени са  242 броя разпореждания;
- Съставени са 16 акта за установяване на административни нарушения;
Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия:
Извършените проверки за контрол по спазване на Закона за защита при бедствия през отчетния период са както следва:
- Проверки на обекти по чл. 35 от ЗЗБ – извършени 56 броя, от които: 14 бр. проверки на язовири; 2 бр. - хвостохранилища; 40 проверки в обекти, работещи с и съхраняващи опасни химични вещества и смеси и ИЙЛ (7 от тях на обекти с рисков потенциал по чл. 103 от ЗООС, проверки в състава на комисии по чл. 157 а от ЗООС);
- проверки на обекти по чл.36 от ЗЗБ - извършени 28 броя;
- проверки за контрол по изпълнението на дадени предписания по чл. 89 от ЗЗБ – 6 проверки;
- проверки по чл. 12 от ЗЗБ – колективни средства за защита,  извършени 36 проверки;
- проверки в рамките на междуведомствени комисии по т. IV, 6 – 7 броя проверки на хидротехнически съоръжения и водностопански системи.

 

РАБОТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в качеството си на бенефициент 2, от 30 март 2017 изпълнява проекта „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе“ (ISR), финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 - 2020 чрез Европейският фонд за регионално развитие в партньорство с Окръжен съвет Гюргево. Общата стойност на проекта е 5 059 800,84 евро, от която 2 128 850,21 евро за ГДПБЗН-МВР.

Основни дейности по проекта от страна на ГДПБЗН- МВР включват ремонт и реконструкция на сградите на Първа РСПБЗН-Русе, заедно с всички законоустановени съпътстващи дейности – оценка на инвестиционен проект, строителен надзор, обзавеждане, доставка на компютърна техника и офис оборудване, изработване и разпространение на материали за информираност и публичност. Стойността на сключения договор е 2 508 000,00 лева с включен ДДС.

Предвидени са и са изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата. Положена е външна топлоизолация, подменена е дограмата, Изградени са нови двускатни покриви от термопанели. Изцяло са подменени електрически и ВиК инсталации. Изградени са системи за периметрова охрана, видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване, мълниезащита, озвучаване. За цялата сграда е предвидено енергийно ефективно електрическо оборудване, включително вътрешното и външното осветление. Изградена е система за използване на енергия от възобновяеми източници чрез монтирани соларни панели. Изградена е и възможност за използване на природна газ, както за отопление на гаража, така и за подгряване на битова гореща вода. Сградата е изцяло климатизирана. Изградена е енергийно-ефективна вентилационна система използваща рекуперация на входящия въздух, използвайки енергията на изходящия. Подменени са всички настилки в сградата и на прилежащия терен. Изпълнено паркоустрояване и озеленяване.

Предвидено е цялостно обзавеждане на всички помещения, както следва:

- обзавеждане на стойност 125 697,10 лева с включен ДДС;
- спортно оборудване за фитнес зала и физкултурен салон на стойност 36 868,88 лева с включен ДДС;
- инструменти за оборудване на работилница на стойност 60 193,33 лева с включен ДДС;
- комуникационно оборудване за всички работни места на стойност 125 155,20 лева с включен ДДС;
- бяла техника на стойност 15 412,25 лева с включен ДДС.
Продължителността на проекта до 29.03.2022 година.

 

 

 

 

 

***

14 септември - професионален празник на служителите от ГДПБЗН – МВР

През 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Р България, датата 14 септември (откриването на Първия пожарникарски събор) е обявена за Професионален празник на служителите на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, с което е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.
Съборът е свикан на 14 септември 1905 г. в София и работи до 18 септември. Разискват се състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатира се сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове.
По време на събора се основава дружество на пожарните командири и се приема решение за издаване на списание “Пожарно дело” като негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.
Решенията на Първия пожарникарски събор, въпреки големите трудности, се  осъществяват на дело. Инициаторите на събора се заемат с изключителна преданост, енергия, професионализъм и всеотдайност с мисията за просперитет на пожарното дело и се изявяват като обществени личности, признати от цялото българско общество. Постигнатото в тази област получава и международна известност и признание. През 30 те години у нас е изграден модел за осигуряване на пожарната сигурност и защита на населението от бедствия, който е характерен и в наши дни за развитите европейски страни.
Днес Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- МВР е националната специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия, при условията и по реда на Закона за министерството на вътрешните работи и на Закона за защита при бедствия.

 

 

 

Изображения

 13 септември 2021 | 12:30