МВР

ОД Русе

 

31 януари 2020

НОВИ ГИШЕТА ЗА ПРИЕМ ЩЕ УЛЕСНЯВАТ ГРАЖДАНИТЕ В СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ – РУСЕ

През 2020 година изтича срокът на 29 265 свидетелства за управление на МПС, издадени от ОДМВР - Русе

 

По данни на сектор „Пътна полиция“ - Русе, през 2020 г. изтича срокът на 29 265 свидетелства за управление на МПС, издадени от ОДМВР-Русе. Статистиката от последните години сочи, че средно годишно от областната дирекция са издават между 9 000 и 10 000 свидетелства.

Във връзка с очакваното увеличение в приема на заявления за издаване и/или подмяна на свидетелства за управление на моторно превозно средство (СУМПС) в сектор „Пътна полиция“  при ОДМВР-Русе вече са обособени и функционират две нови гишета (10 и 11), намиращи се в края на източната част на сградата (в бившия банков клон).

Подаването на заявления за издаване и/или подмяна на свидетелства за управление на МПС се извършва на гишета № 8, 9, 10 и 11.

Новите свидетелства за управление на МПС, контролни талони и удостоверения се получават на гише № 7.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава на лица, които са установили обичайното си пребиваване в Република България.

 

ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Първоначалното издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва въз основа на служебно изпратен от съответните областни отдели на „Автомобилна администрация“ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя и следните документи:

1. Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);

2. Оригинал и копие на удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия (ПТП) за водачи на МПС;

3. Оригинал и копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.).

Завършилите VIII клас и получили свидетелство за основно образование преди 17.09.2017г. представят оригинал и копие на свидетелството за основно образование.

 

ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Подмяна на свидетелство за управление на МПС се извършва при:

1. изтичане срока на валидност;

2. подмяна на стар образец с нов;

3. промяна в данните на водача;

4. възстановяване на правоспособност поради отказ от категория.

За подмяната водачите представят старото СУМПС и котролен талон, както и следните документи:

1. Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

 

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА НОВА КАТЕГОРИЯ

При придобиване на нова категория, на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС въз основа на служебно изпратен от областния отдел „Автомобилна администрация“ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя старото свидетелство за управление на МПС и контролен талон, както и следните документи:

 1. Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);

2. Оригинал и копие на удостоверение за психологическа годност за издаване на свидетелство за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);

3. Оригинал и копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.).

Завършилите VIII клас и получили свидетелство за основно образование преди 17.09.2017г. представят оригинал и копие на свидетелството за основно образование.


ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Дубликат на свидетелството за управление на МПС се издава при:

1. повреждане;

2. унищожаване;

3. изгубване;

4. кражба.

За издаване на дубликат при унищожаване, изгубване и кражба на свидетелство за управление на МПС (СУМПС), водачите представят личен документ и контролен талон.

За издаване на дубликат при повреждане, водачите представят старото свидетелство за управление на МПС (СУМПС), контролния талон и личен документ.

Старото (повреденото) свидетелство за управление на МПС се унищожава.

При изгубено, повредено, унищожено или откраднато свидетелство за управление на МПС (СУМПС) стар образец с отразена правоспособност за управление на МПС от категориите С, СЕ, D, DЕ и Т не се издава дубликат. На водача се издава ново СУМПС със срок на валидност 5 години, като се представя старото свидетелство за управление на МПС (СУМПС), контролния талон, личен документ както и следните документи:

1. Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);

 

ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, КОНТРОЛЕН ТАЛОН И УДОСТОВЕРЕНИЕ

На лице до 58-годишна възраст - 25 лв.;

На лице от 58 до 70-годишна възраст - 11 лв.

На лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв. (представя се оригинал и копие от документа, удостоверяващ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане)

Лица, навършили 70-годишна възраст заплащат само такса за контролен талон.

За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 10 дни.

За издаване или подмяна на контролен талон към свидетелството за управление се събира такса 2 лв.

За издаване на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания" към свидетелството за управление на моторно превозно средство се събира такса 4 лв.

За издаване на международно свидетелство за управление се събира такса 5 лв.

За издаване на удостоверение се заплаща такса 5 лв.

Таксите и глобите по Закона за движението по пътищата могат да бъдат заплатени с банкова карта в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Русе на гишета  № 8, 9, 10 и 11.


Заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС може да бъде подадено и в РУ-Ветово, РУ-Бяла, РУ- Две могили и РУ-Сливо поле, според постоянния адрес на водача САМО ЗА ОБИКНОВЕНА УСЛУГА и в следните случаи:

  1. Подмяна на свидетелството за управление на МПС - поради изтичане на срока на валидност;
  2. Подмяна на свидетелството за управление на МПС - при вече изтекъл срок на валидност;
  3. Подмяна на свидетелството за управление на МПС -  при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  4. Издаване на дубликат.
Изображения

 31 януари 2020 | 11:53