МВР

ОД Русе

 

ОБЯВА

09 авг 2016

За провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в землището на село Пет кладенци, местност „Фъндъклъка”, община Бяла, област Русе

Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед рег. № 8121з - 757/22.07.2016г. на министъра на вътрешните работи е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в землището на село Пет кладенци, местност „Фъндъклъка”, община Бяла, област Русе.

Първоначална тръжна наемна цена –114,67 лева без ДДС месечно.

            Срок на наемните правоотношения - 7 години.

 23 май 2017 | 17:04