МВР

ОД Русе

 

Обява

06 юли 2015

Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед рег. № 8121з-772/01.07.2014 г. на министъра на вътрешните работи е обявен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост – употребявана извънщатна транспортна техника - МПС, предоставени за управление на ОДМВР-Русе.

Оглед на техниката-всеки работен ден от 13.07.2015 г. до 15.07.2015 г. от 09 ч. до 12 ч. в двора на авторемонтната работилница на ОДМВР-Русе, гр.Русе, бул.”България”, № 300 ( зад Втора РСПБЗН –Русе).

Депозита за участие е 10% от определената тръжна цена с ДДС за всяка от вещите и се внасят в касата на ОДМВР-Русе, гр.Русе, бул. ”Ген. Скобелев”, № 49, ет.3, всеки работен ден от 9ч. до 12ч. и от 13ч. до 16 ч. от 13.07.2015 г. до 15.07.2015 г или по следната банкова сметка на ОДМВР-Русе: ОББ АД, IBAN BG51UВBS80023300123737 с BIC UBSSBGSF.

Заповедта с опис на движимите вещи с определената начална тръжна цена и необходимите документи за участие, е поставена на видно място в сградата на ОДМВР-Русе.

Търгът ще се проведе на 16.07.2015 г. от 10,00 ч. в административната сграда на ОДМВР-Русе в гр. Русе, бул. ”Ген. Скобелев”, № 49.

Телефони за връзка: 082/882277, 082/882455, 082/882470.

 23 май 2017 | 17:04