МВР

ОД Русе

 

Обява

17 фев 2015

Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед рег. № 8121з-147/10.02.2015 г. на министъра на вътрешните работи е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в сградата на ОДМВР-Русе, гр.Русе, бул. ”Ген.Скобелев” № 49 с площ 214.03 кв.м. - 3 броя помещения с предназначение за продажба на служители на ОДМВР-Русе на доставени от наемателя храни и ястия, без пиво и алкохолни напитки. Работно време - в работни дни в периода от 07ч. до 19 ч. Първоначална тръжна наемна цена – 1840.65 лв./Хиляда осемстотин и четиридесет лева и шестдесет и пет стотинки/ без ДДС месечно.

Срок на наемните правоотношения - 5 год.

Депозит за участие – 184.07 лева.

Тръжната документация може да се получава, след заплащането й по банков път, всеки работен ден от 10,30 ч. до 12 ч. и 13,30 ч. до 16 ч., до 12ч. на 25.03.2015 г. в сграда на ОД на МВР-Русе,бул.”Ген.Скобелев” 49, ет.3. Цена 10 лв. с вкл.ДДС.

Краен срок за приемане на заявления до 17ч. на 25.03.2015 г. в явно деловодство на ОД на МВР-Русе,бул.”Ген.Скобелев”, №49.

Търгът ще се проведе на 26.03.2015 г. от 14 ч. в сграда на ОДМВР-Русе,бул.”Ген.Скобелев” 49.

Телефони за връзка: 882/ 470,471,455,277.

Прикачени документи Заповед за прекратяване на процедура за търг   (pdf - 356,00KB) - 12 юни 2017 13:54

 23 май 2017 | 17:04