МВР

ОД Русе

 

Обявен е трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост – употребявана извънщатна транспортна техника .

17 сеп 2018

Министерството на вътрешните работи съобщава, че е обявен трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост – употребявана извънщатна транспортна техника - МПС, предоставени за управление на ОДМВР-Русе

Министерството на вътрешните работи съобщава, че със заповед рег. № 8121з-828/17.07.2018 г., изменена  със заповед рег. № 8121з-1071/04.09.2018 г. на министъра на вътрешните работи е обявен  трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост – употребявана извънщатна транспортна техника - МПС, предоставени за управление на ОДМВР-Русе.

Оглед на техниката – всеки работен ден от 17.09.2018 г. до 19.09.2018 г. от 09,00 до 12,00 часа в двора на авторемонтната работилница на ОДМВР-Русе, гр.Русе, бул. ”България” № 300 ( зад Втора РС ПБЗН –Русе ).

Депозита за участие е 10% от определената тръжна цена с ДДС за всяка от вещите и се внасят в касата на ОДМВР-Русе, гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев” № 49, ет. 3, всеки работен ден от  09,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 16,00 ч.  от 17.09.2018 г. до  20.09.2018 год. или по следната банкова сметка на ОДМВР-Русе:

ОББ АД, IBAN BG 51 UВBS 800 233 001 237 37 с BIC  UBSS BG SF.

Заповедта с опис на движимите вещи с определената начална тръжна цена и необходимите документи за участие, е поставена на видно място в сградата на ОДМВР-Русе.

Търгът ще се проведе на 25.09.2018 г. от 10,00 часа в административната сграда на ОДМВР – Русе в гр. Русе, бул. „Скобелев” №49.

Телефони за връзка: 082/882277, 082/882455


Заповед за изменениое и допълнение на заповед за обявен трети търг с явно наддаване за продажба на движими вещи 8121з-1071/2018г.
Заповед за обявен 3-ти търг с явно наддаване за продажба на движими вещи 8121з-828/2018

 17 септември 2018 | 14:30