МВР

ОД Русе

 

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване - заповед 8121з-869 от 25.07.2018г.

13 авг 2018

ОБЯВЯВА

На основание Заповед 8121з-869/25.07.2018 г.  на министъра на вътрешните работи се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 17.09.2018 г. от 10:00 часа, в сградата на ОД МВР-Русе, адрес: гр.Русе, бул. „Ген.Скобелев” № 49, за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, за монтиране и използване на електронни съобщителни съоръжения и оборудване, при следните условия:

1.  Описание на имота – част от поземлен имот - публична държавна собственост, с № 039009 по картата на възстановената собственост на землището на с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе, с площ 2,56 м2, служеща за основа на желязо решетъчна кула и част от изградената в него сграда – релейна станция, включваща две самостоятелни помещения с обща полезна площ от 16,62 м2.

2.  Първоначална месечна наемна цена, определена по реда на чл. 41 от ППЗДС  – 114,67 лева (сто и четиринадесет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.

Консумативните разходи са за сметка на наемателя.

Цената на тръжната документация за имотa е 50,00 лв. с включен ДДС и се внася по банкова сметка на ОДМВР-Русе, както следва: IBAN № BG67UBBS80023106112100, BIC № UBBSBGSF, ОББ АД - Русе.

Срок и място за закупуване на документацията за участие в търга – всеки работен ден от 10,30 до 12,00 часа и от 13,30 до 16,00 часа, до 10.09.2018 г. включително, в касата на ОД МВР-Русе, ет. 3, адрес: гр.Русе, бул. „Ген.Скобелев” № 49. Депозитът за участие е в размер на 10 % от първоначалната наемна цена на съответния обект без ДДС – 11,47лв., преведени по сметката на МВР, както следва: IBAN № BG09BNBG96613300146201, BIC № BNBGBGSD, БНБ.

Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга - всеки работен ден от 08,30 до 17,30 часа до 13.09.2018 г., в Явно деловодство на ОД МВР-Русе, адрес: гр.Русе, бул. „Ген. Скобелев” № 49.

Условия за оглед на обекта – от 10,00 часа до 12,00 часа на 04.09.2018 г. и 07.09.2018 г, след предварително уточняване на сл. телефон 082/ 882 455, 082/882 277 или на e-mail: [email protected].


 15 октомври 2018 | 17:07