МВР

ОД Русе

 

10 въпроса – 10 отговора

- Кога трябва да се поднови личната карта?
Не е необходимо да се изчаква изтичане валидността на личната карта, за да се подаде заявление за издаване на нов документ. 

- Какви документи трябва де се представят при подаване на заявление за издаване на лични документи?
  • Платена такса. Таксите можете да заплатите във всеки клон на банка или във всеки пощенски клон, разплащане чрез ePay/eBG, разплащане чрез ПОС терминал на гишетата на „Български документи за самоличност“. 
  • Ако сменяте постоянен адрес е необходимо да представите Удостоверение за постоянен адрес, издадено от съответната Община.
  • Ако сменяте имена, е необходимо да представите документ, с който да удостоверите промяната /акт за раждане, решение на съда или друг вид документ/
  • При подаване на заявление е необходимо да представите лична карта и/или паспорт в зависимост от това, за какъв вид документ подавате заявление.
  • За деца до 18-годишна възраст е необходимо да се представи акт за раждане и ксерокопие, което се прилага към заявлението, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.
  • При подаване на заявление за издаване на лична карта на лице до 18-годишна възраст е необходимо присъствието на един от родителите.
  • При подаване на заявление за издаване на паспорт на лице до 18-годишна възраст е необходимо присъствието на двамата родители. Ако някой от родителите не може да се яви лично, трябва да се представи нотариално заверено изрично пълномощно, препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население" или решение на съда да се издаде документ на детето без съгласието на единия родител.

- Ако има различие в данните от разпечатаното заявление, ще ми бъдат ли приети документите?
Да, но е необходимо в тридневен срок да представите необходимите документи, за да бъдат уточнени различията. Срокът за изпълнение на поръчката Ви започва да тече от деня, в който заявлението е окомплектовано напълно с всички необходими документи.


- Кога се снемат пръстови отпечатъци?
Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.


- Какъв е срокът за издаване на лична карта след промяна на имената или постоянния адрес?
След промяна на имена или постоянен адрес, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.


- Кога се издава първата лична карта?
Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Българските граждани пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната в срок до 30 дни трябва да поскат издаването на лична карта.


- Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?
Да. Съставя се акт за нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта  на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.


- Връща ли се изтекъл документ?
Да! В тримесечен срок след изтичане на валидността на паспорт или заместващ го документ или след отпадане на основанието за неговото използване. Ако документът не е върнат в срок, лицето подлежи на глоба от 20 до 150 лева.


- Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?
Обикновена поръчка се изпълнява за срок от един месец.
Бърза поръчка за три работни дни.
Експресна поръчка за 8 работни часа.


- Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова?
Да, ако е издадена преди 22.05.2000г.