МВР

ОД Русе

 

Ред за издаване на паспорт на лица до 18 години

Заявлението за издаване на паспорт на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и от техните родители, настойници или попечители.

Необходими документи:
- документ за платена държавна такса;
- удостоверение за раждане за лица под 18 години, ксерокопие от което се прилага към заявлението, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност;
- удостоверение за постоянен адрес (ако липсва в базата данни).

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно или се представя някой от следните документи:
- влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години;
- влязло в сила съдебно решение за лишаване на единият родител от родителски права; 
- (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 82 от 2003 г.), или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 104 от 2003 г.), и след съгласуване с Министерството на правосъдието;
-препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".
При разногласие между родителите за издаване на паспорт, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт или влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

Паспортът се връща на органа, който го е издал, в три месечен срок от изтичане срока на валидност на документа.