МВР

ОД Разград

 

Полицейски инспектори РУ "Полиция"-Кубрат

Първи район - включва град Кубрат и село Медовене

Втори район - включва селата Беловец, Севар, Савин, Задруга, Точилари, Горичево, Каменово и Равно

Трети район - включва селата Сеслав, Юпер, Звънарци, Божурово, Бисерци, Тертер и Мъдрево

Район Завет - включва град Завет и селата Брестовене, Острово, Прелез, Веселец, Сушево и Иван Шишманово