МВР

МВР ИП

 

Стажантска програма ПРОЛЕТ 2019

05 мар 2019

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 25.03.2019 г. до 25.04.2019 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български висши учебни заведения, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Също така, задължително условие е кандидатите да имат само българско гражданство. За обявената стажантска позиция, ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в четвърти курс.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.                          

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);

2. Автобиография (CV) - формат Europass;

3. Инициативни документи с препоръки за студента от ръководството на висшето училище или от упълномощени служители от висшето училище;

4. Справка от висшето училище, удостоверяваща, че кандидатът е студент в съответната институция;

5. Удостоверяващ документ, че студентът не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер - районна и градска прокуратура за местоживеене с постоянен адрес в гр. София и районна и окръжна прокуратура за местоживеене с постоянен адрес извън гр. София;

6. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу студента няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

7. Декларация за предоставяне на лични данни по ЗЗЛД (попълва се на място при подаване на документите);

8. Разпечатка с уникален идентификационен номер от направена регистрация и кандидатстване за стажантска позиция в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатури на стажанти ще се разглеждат само при пълен набор от гореописаните документи. Свидетелството за съдимост за провеждане на стаж в МВР се издава по служебен път.

Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия) и г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия).

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

 

ІІІ. СРОКОВЕ.

  1. Прием на документи: 20 февруари - 15 март 2019 г.
  2. Разглеждане на подадените документи: 18 март 2019 г.
  3. Провеждане на интервюта – 19 март 2019 г.
  4. Класиране в Портала: 20 март 2019 г.
  5. Начало на стажа: 25 март 2019 г.

 

ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856 (2 5856 по вътрешна линия) и г-жа Марияна Зарова-Хан, сл. тел. 02/982 5862 (2 5862 по вътрешна линия).

 

БРОЙ стажантски позиции - 12

 05 март 2019 | 17:05