МВР

МВР ИП

 

Стажантска програма Пролет 2018

07 фев 2018

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Стажът е едномесечен, неплатен и ще се проведе за периода от 10.04.2018 г. до 11.05.2018 г.

В него могат да вземат участие всички български граждани - студенти в български висши учебни заведения, които са с непрекъснати права и в процес на обучение към момента на кандидатстване. Също така, задължително условие е кандидатите да имат само българско гражданство. За обявената стажантска позиция, ще се разглеждат документите само на кандидати, обучаващи се в специалност „Психология”, студенти в четвърти курс.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.                          

Съгласно вътрешните правила на МВР, студентите, кандидатстващи за провеждане на стаж в МВР, предоставят следните документи:

1. Заявление за провеждане на стаж до директора на Институт по психология - МВР (попълва се на място при подаване на документите);

2. Автобиография (CV) - формат Europass;

3. Инициативни документи с препоръки за студента от ръководството на висшето училище или от упълномощени служители от висшето училище;

4. Справка от висшето училище, удостоверяваща, че кандидатът е студент в съответната институция;

5. Свидетелство за съдимост за провеждане на стаж в МВР;

6. Удостоверяващ документ, че студентът не е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер - районна и градска прокуратура за живеещите с постоянен адрес в гр. София и районна и окръжна прокуратура за постоянен адрес извън гр. София;

7. Удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу студента няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер;

8. Декларация за предоставяне на лични данни по ЗЗЛД (попълва се на място при подаване на документите);

9. Разпечатка от направена регистрация в Портала за студентски стажове в държавната администрация: www.staj.government.bg.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатури на стажанти ще се разглеждат само при пълен набор от гореописаните документи.

Документите могат да бъдат предадени в Институт по психология - МВР - гр. София, ул. „Балша“ №10, на следните служители от ИП - МВР: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856  и г-жа Марияна Зарова –Хан, сл. тел. 02/982 5802.

Класирането на кандидатите ще се извърши по документи и интервю.

 

ІІІ. СРОКОВЕ.

  1. Прием на документи: 19 февруари - 16 март 2018 г.
  2. Разглеждане на подадените документи: 19 март- 20 март 2018 г.
  3. Провеждане на интервюта – 21.март 2018 г.
  4. Класиране в Портала: 22 март 2018 г.
  5. Начало на стажа: 10 април 2018 г.

 

ІV. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: г-жа Даниела Кузманова, сл. тел. 02/982 5856  и г-жа Марияна Зарова –Хан, сл. тел. 02/982 5802.

 

 12 февруари 2018 | 13:28