МВР

МВР ИП

 

НОВИЯТ ПОЛИЦЕЙСКИ ЛИДЕР

05 фев 2013

THE NEW POLICE LEADER

 

№ КБ 12-22-1-1/23.01.2013

 

 


     


 

ЦЕЛ
Подобряване и модернизиране на управленско-административния капацитет в МВР чрез актуализиране и усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на лидерство на средния ръководен състав в съответствие с ефективните управленски модели в организациите от сферата на сигурността.


СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
23.01.2013 – 23.01.2015


ОБЩ БЮДЖЕТ
2 499 518, 19 лв.


ЦЕЛЕВА ГРУПА
Ръководители от средно управленско ниво на МВР – началници и заместник-началници на групи, сектори и отдели в Главни дирекции, Областни дирекции, СДВР и Ръководители на районни управления на структури на МВР.ДЕЙНОСТИ

 • извършване на изследвания, целящи анализ и ревизия на концепцията и практиките по набиране и кариерно развитие на персонала и взаимозависимостта между упражнявания лидерски стил и вида/степента на мотивация и ефективността на екипите и служителите;
 • разработване на тематични обучителни модули за разширяване на знанията и изграждането на практически умения у ръководителите от средно управленско ниво;
 • провеждане на над 220 обучения със средния ръководен състав на МВР. Обучаемите ще получат системни практически знания и умения за ефективно реализиране на основни лидерски и мениджърски функции и задължения, а форматът на обучение – интерактивен и практически насочен – ще гарантира бързото и трайно усвояване на знанията и приложимостта им в реалната практика;
 • изграждане на система за автоматизирана обработка на данни, разработване на платформа за автоматична обработка и трансфер на емпирични данни и дистанционно обучение (АОТЕДДО), както и осигуряване на оборудване за обучителните дейности.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ

 • Модерно и ефективно лидерско и мениджърско поведение на средния ръководен състав в МВР;
 • Нова управленска култура, създаваща съвременна организационна среда в работата;
 • Знания в полза на практиката:
  - управление на екипи;
  - мотивиране на служителите;
  - ефективни делови и административни практики;
  - специализирани познания в областта на психологията за нуждите на разследването и кризисния мениджмънт;
 • Активен подход при набиране на служители и стандарти при оценка за израстване в кариерата;
 • 100 % обхват на средния ръководен състав;
 • Подобрена комуникация между служителите от средно ръководно ниво, както между тях и Института по психология – МВР;
 • По-ефективна работа при взаимодействие между структури, осигуряващи помощна експертиза при изпълнението на специфични дейности;
 • Модернизирано оборудване в обучителните и подборни центрове на ИП-МВР, въвеждане на съвременна система за автоматична обработка на изследователски данни, създаване на платформа за дистанционно обучение.


ОСНОВНИ ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА

 • модул 1 „Подбор и кариерно развитие”, свързан с процедурите по планиране, подбор, оценка и кариерно развитие;
 • модул 2 „Лидерски стил и мотивация”, по теми от управленската практика (изграждане и управление на екипи; управление на ресурси; лидерски стилове и мотивация);
 • модул 3 „Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи”, насочен към повишаване на общата и специализирана психологична подготовка при разследване на криминални престъпления и овладяване на критични инциденти, както и повишаване на компетентността при съпътстващите управленско-административни процедури.
 •  12 юли 2017 | 13:23