МВР

МВР ИП

 

12 декември 2018

Ще се проведе заключителна конференция по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца-жертви или в риск от насилие“

Институт по психология – МВР ще проведе заключителна конференция по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца-жертви или в риск от насилие“,  договор № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран  по Програма „Правосъдие и потребители“ на Eвропейския съюз.

За реализирането на целите на проекта бяха проведени 33 тренинга с представители на различни институции – служители в системата на МВР (инспектори ДПС, разследващи полицаи, оперативни работници, районни инспектори), социални работници от А“СП“ и ОЗД, представители на Регионални управления на образованието, Регионални инспекторати на здравеопазването и Районни прокуратури, както и представители на неправителствени организации и доставчици на социални услуги в общността. Форматът на провеждане на обученията предполагаше придобиване на практически умения, обмяна на добри практики и извеждане на обратни връзки и препоръки по отношение подобряване законовата и нормативна уредба в системата за работа с деца-жертви или в риск от насилие.

По време на заключителната конференция ще бъдат представени основните дейности по проекта, тяхното протичане и постигнатите резултати. Ще се обсъдят ключови теми, свързани с проектната проблематика, като идеята е да се създаде пространство за дискусия и споделяне на личен опит от страна на експертите, ангажирани в работа с деца-жертви на насилие. Ще бъдат представени и направените заключения и препоръки за повишаване ефективността на системата за работа с деца в риск.

 

Конференцията ще се проведе на 14 декември 2018 г. /петък/ в:

Национален дом на Науката и техниката – гр. София

Ул. Г.С. Раковски № 108

Зала № 4 „ проф. Асен Златаров“

66

 

Изображения

 12 декември 2018 | 16:48