МВР

МВР ИП

 

21 декември 2018

Проведени обучения и заключителна конференция по проект „Разкажи ми историята- развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“

С удовлетворение изпращаме 2018 г.!

Приключиха предвидените обучения по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“. В контекста на специфичната си мисия да интегрира психологичното познание в практиката на структурите от Вътрешното министерство, Институтът по психология – МВР реализира 27 обучения за повишаване на професионалните познания на служители от МВР и Агенция „Социално подпомагане“ за работа с деца и 10 тренинга за повишаване груповата ефективност и взаимодействие между експертите в екипите от Координационния  механизъм, работещи по случаи с деца – жертви на насилие. Постигнатото бележи важен етап от създаването на унифицирани работни практики, които отчитат нуждите на детето в хода на полицейското разследване и съдебното изслушване. За целта бяха въведени работни панели, повишаващи сензитивността към темата за насилието над деца и детския травматизъм. Разгледани бяха ключови теории за детското развитие, позволяващи по-добро разбиране на детската личност. Представени и тренирани бяха етапи на модела за щадящ разпит, с което участниците добиха базисни умения за специализирано изслушване на деца. Бяха използвани интерактивни обучителни методи като ролеви игри, работа по казуси, супервизия на случаи и т.н., което повиши ангажираността на участниците и позволи обмен и осмисляне на професионалния опит между участниците в тренингите.

На 14.12.2018г. в град София бе проведена и заключителна конференция по проекта. Министър Младен Маринов благодари на експертите от Института по психология с думите „Една от най-трудните, най-сложните и специфични отговорности е тази за съдбата на нашите деца, на които всички ние сме длъжници. Тяхното устойчиво развитие е в нашите ръце и като родители. Убеден съм, че правилното идентифициране на проблема, обучението на служителите и най-вече координацията между институциите ще доведат до ефект от нашата отговорна работа“. По време на заключителната конференция бяха представени основните дейности по проекта и постигнатите резултати. Обсъдени бяха ключови теми, свързани с проблематиката, дискутиран и споделен бе личен опит от страна на експертите, ангажирани в работа с деца - жертви на насилие. Направени бяха заключения и препоръки за повишаване ефективността на системата за работа с деца в риск. Експерти от ДАЗД, АСП, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката изразиха задоволство от съвместната работа и проведените тренинги, като бе изразено желание за продължаване на взаимодействието и съвместната работа с експертите от МВР.
Изображения

 21 декември 2018 | 14:03