МВР

МВР ИП

 

Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие

Проведени обучения и заключителна конференция по проект „Разкажи ми историята- развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“

С удовлетворение изпращаме 2018 г.!

Приключиха предвидените обучения по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“. В контекста на специфичната си мисия да интегрира психологичното познание в практиката на структурите от Вътрешното министерство, Институтът по психология – МВР реализира 27 обучения за повишаване на професионалните познания на служители от МВР и Агенция „Социално подпомагане“ за работа с деца и 10 тренинга за повишаване груповата ефективност и взаимодействие между експертите в екипите от Координационния  механизъм, работещи по случаи с деца – жертви на насилие. Постигнатото бележи важен етап от създаването на унифицирани работни практики, които отчитат нуждите на детето в хода на полицейското разследване и съдебното изслушване. За целта бяха въведени работни панели, повишаващи сензитивността към темата за насилието над деца и детския травматизъм. Разгледани бяха ключови теории за детското развитие, позволяващи по-добро разбиране на детската личност. Представени и тренирани бяха етапи на модела за щадящ разпит, с което участниците добиха базисни умения за специализирано изслушване на деца. Бяха използвани интерактивни обучителни методи като ролеви игри, работа по казуси, супервизия на случаи и т.н., което повиши ангажираността на участниците и позволи обмен и осмисляне на професионалния опит между участниците в тренингите.

На 14.12.2018г. в град София бе проведена и заключителна конференция по проекта. Министър Младен Маринов благодари на експертите от Института по психология с думите „Една от най-трудните, най-сложните и специфични отговорности е тази за съдбата на нашите деца, на които всички ние сме длъжници. Тяхното устойчиво развитие е в нашите ръце и като родители. Убеден съм, че правилното идентифициране на проблема, обучението на служителите и най-вече координацията между институциите ще доведат до ефект от нашата отговорна работа“. По време на заключителната конференция бяха представени основните дейности по проекта и постигнатите резултати. Обсъдени бяха ключови теми, свързани с проблематиката, дискутиран и споделен бе личен опит от страна на експертите, ангажирани в работа с деца - жертви на насилие. Направени бяха заключения и препоръки за повишаване ефективността на системата за работа с деца в риск. Експерти от ДАЗД, АСП, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката изразиха задоволство от съвместната работа и проведените тренинги, като бе изразено желание за продължаване на взаимодействието и съвместната работа с експертите от МВР.

21 дек 2018

Ще се проведе заключителна конференция по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца-жертви или в риск от насилие“

Институт по психология – МВР ще проведе заключителна конференция по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца-жертви или в риск от насилие“,  договор № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран  по Програма „Правосъдие и потребители“ на Eвропейския съюз.

За реализирането на целите на проекта бяха проведени 33 тренинга с представители на различни институции – служители в системата на МВР (инспектори ДПС, разследващи полицаи, оперативни работници, районни инспектори), социални работници от А“СП“ и ОЗД, представители на Регионални управления на образованието, Регионални инспекторати на здравеопазването и Районни прокуратури, както и представители на неправителствени организации и доставчици на социални услуги в общността. Форматът на провеждане на обученията предполагаше придобиване на практически умения, обмяна на добри практики и извеждане на обратни връзки и препоръки по отношение подобряване законовата и нормативна уредба в системата за работа с деца-жертви или в риск от насилие.

По време на заключителната конференция ще бъдат представени основните дейности по проекта, тяхното протичане и постигнатите резултати. Ще се обсъдят ключови теми, свързани с проектната проблематика, като идеята е да се създаде пространство за дискусия и споделяне на личен опит от страна на експертите, ангажирани в работа с деца-жертви на насилие. Ще бъдат представени и направените заключения и препоръки за повишаване ефективността на системата за работа с деца в риск.

 

Конференцията ще се проведе на 14 декември 2018 г. /петък/ в:

Национален дом на Науката и техниката – гр. София

Ул. Г.С. Раковски № 108

Зала № 4 „ проф. Асен Златаров“

66

 

12 дек 2018

Благодарим, колеги!

В периода юни-октомври се проведоха 155 тридневни обучения по модул „Управление на гнева“, 18 тридневни обучения за „Работа с деца –жертви“ и 2 тридневни  обучения по модул „Сътрудничество“  по двата проекта, които Институтът реализира като директен бенефициент. За да се изпълнят дейностите по проекта във фиксираните по договор срокове, паралелно с текущата ежедневна работа на Института, голяма част от колегите се лишиха от отпуск в летния период, лишават близките си от своето присъствие по 3 дни всяка седмица и полагат усилия да изпълняват качествено и в срок и преките си функционални задължения.

Ръководството на Института по психология изказва искрена благодарност на :

  • Методолозите, изготвили дизайна на обученията - Ирина Янева, Яблена Христова, Марияна Зарова, Даниела Кузманова, Яна Георгиева, Андрей Симеонов, Габриела Шопова, Гергана Мичева, Полина Василева, Таня Лекова;
  • Обучителите, провели с ентусиазъм и себеотдаване между 5 и 12 тренинга - Людмила Маламова, Аделина Тодоровскa, Гергана Мичева, Яна Георгиева, Яблена Христова, Таня Лекова, Габриела Шопова, Марияна Зарова, Силвия Стоянова, Радина Табакова, Венцислава Велинова, Мария Кънчева, Гергана Божилова, Елена Георгиева, Мария Червенкова, Диана Хаджипасева, Ирина Янева, Даниела Кузманова, Димитър Семерджиев, Александър Александров, Камелия Калчева, Петрана Александрова, Пламена Любчева, Мария Дечева, Димчо Лишковски, Снежана Маринова,Мариян Гергушки, Марияна Цанова, Луна Маринова, Мая Искренова, Ангел Ангелов, Ивелина Дандовска, Мария Атанасова, Детелина Тодорова, Толя Узунова, Искра Кашева, Валентин Стоянов, Мая Димитрова, Ана Василева,Силвия Вълчева, Галина Чолакова;
  • На екипа, отговорен за организацията на обученията – Илияна Илиева, Лиляна Коларова, Валентина Николова-Иванова, Дияна Хаджипасева и Даниела Кимова;
  • На всички останали психолози, включили се в обученията, както и на всички колеги - технически сътрудници и служители от отдел „Административен“, които добросъвестно и отговорно изпълняваха служебните си задължения в този натоварен и изпълнен с динамика период!

31 окт 2018

Обучения по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“ през месец октомври

      Как да забележим, когато едно дете има нужда от помощ? Как да „отворим пространство” то да сподели? Как да му помогнем да говори, без да го травмираме повторно? Как да обединим усилията си в едно добро междуинституционално сътрудничество при работата с деца–жертви, придавайки реален смисъл на принципа: „Primum, non nocere!“ („Преди всичко, да не се вреди!“)?

На тези и множеството свързани с тях въпроси, търсим съвместен отговор с колегите от полицейските служби и други представители на Координационния механизъм в проведените от началото на месец октомври 14 обучения по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“.

Тренингите се провеждат в 6 обучителни центъра на територията на страната. През изтичащия месец в тях взеха участие 153-ма служители от МВР - ИДПС, разследващи полицаи, районни инспектори и 60 представители на НПО, социалните и медицински служби по места, съда и прокуратурата.

Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна помощ № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016г., съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на  Европейския съюз.

 

26 окт 2018

Обучения по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“ през месец септември

През месец септември по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилие“ бяха проведени първите 6 тридневни обучения в 6 обучителни центъра на територията на страната. Участие взеха над 100 служители от системата на МВР. Тренингите са насочени към повишаване на знанията, чувствителността и разбирането по проблеми, свързани с деца жертви или свидетели на насилие. Чрез казуси , ролеви игри и симулации се утвърдиха модели за работа при разпити на деца и се дискутираха трудностите и предизвикателствата пред професионалистите при работата им с деца жертви. 

Проектът се изпълнява по договор за безвъзмездна помощ № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на  Европейския съюз.

05 окт 2018

Успешно стартираха обученията по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца - жертви или в риск от насилиe“

За периода от 17 до 20.09.2018 г., в курортен комплекс Златни пясъци, гр. Банско и с. Бели Осъм бяха реализирани първите три обучения по проекта. Те са тридневни и се провеждат под формата на интерактивни семинари, на тема „Работа с деца – жертви или в риск от насилие“. Насочени са към служители на МВР - разследващи полицаи, инспектори от „Детска педагогическа стая“, районни инспектори, чиито професионални ангажименти са свързани с работа по случаи на деца - жертви или в риск от насилие. В обученията се включиха 53 служители от ОД МВР – Ловеч, Пловдив, Габрово, Плевен, В. Търново, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Шумен, Силистра и Варна.

26 сеп 2018

Приключи първата част от обученията за обучители по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“

На 10.08.2018 г. приключи първата част обучения за обучители по проект „Разкажи ми историята – развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца – жертви или в риск от насилие“, договор за безвъзмездна помощ № JUST/ 2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран от Програма „Правосъдие и потребители“ на Европейския Съюз. Тренингите бяха насочени към актуализиране и надграждане на познанията на експертите от ИП-МВР за функционирането на координационния механизъм за работа по случаи на деца- жертви на насилие, като акцентът бе поставен върху спецификите на целевите групи и процеса в тренинг групите. 

В поредицата от тридневни тренинги участие взеха няколко обучителни двойки от Фондация „Институт по психология на групите“ (ФИПГ), като имаше разделяне и работа в малки групи за психолозите от ИП. Информацията в тренингите бе максимално синтезирана, като  ролевите игри и казуси, предназначени за целевите групи, бяха отработени и разиграни в групите на обучителите.

Работата с колегите ни от ФИПГ беше изключително ползотворна. Усещането на обучаемите беше за дефинирана посока и смисъл в бъдещата работа с целевите групи в тренинги по проекта.

16 авг 2018