МВР

МВР ИП

 

Untitled1Untitled

                                                                                                         

                                                    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ
                                                                                                 на тема:

„Работа с деца-жертви или в риск от насилие“

(по проект „Разкажи ми историята - развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца-жертви или в риск от насилие“)

 

Институтът по психология – МВР е бенефициент, съвместно с Института по психология на групите, по проект „Разкажи ми историята-развитие на екипи от експерти за междуинституционално сътрудничество при случаи на деца-жертви на риск или в риск от насилие“, договор № JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9748/30.12.2016 г., съфинансиран от главна дирекция „Правосъдие и потребители“ на ЕС. Една от основните дейности в проекта включва провеждане на 23 тренинга за служители на МВР, работещи на „първа линия“ с деца-жертви или в риск от насилие. Тези обучения ще бъдат насочени преимуществено към разследващи полицаи, инспектори от „Детска педагогическа стая“, районни инспектори.  Съдържанието на тези обучения ще е обвързано с темата за насилието и щадящото изслушване на деца, като тренинговият формат на обучение предполага работа в групи, анализ на конкретни казуси, учене чрез интерактивни методи и игри, като целта е придобиване на практически умения, приложими в ежедневната работа на служителите на МВР.

Групите са формирани на регионален принцип с участници от целевата група по проекта.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ:

Участниците в обучението трябва да пристигнат на мястото за провеждане на събитието в първия ден  до 10.30 ч. за регистрация. Обучението започва в 10.30ч. и се провежда съобразно графика в приложената примерна програма.

Настаняването се осъществява в двойни стаи и се извършва след 12:00 часа, с изключение на случаите, когато има възможност за по-ранно настаняване. Освобождаването на стаите е до 12:00 ч. в последния ден от обучението.
 
Командироването на участниците, включително настаняването в двойна стая, разходите за храна и транспорт се покриват от бюджета на проекта.

 

 

 

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ:

Участниците организират пътуването си до мястото на събитието и обратно, по удобен за тях начин, като техните транспортни разходи ще бъдат възстановени от представители  на фирма „Е-ТУРС“ ООД, които извършват регистрацията, срещу представяне на следните оригинални документи:               
1) при пътуване с автобус или влак до мястото на събитието и обратно се изплаща равностойността на предоставен оригинален билет за отиване и връщане или един двупосочен билет.

2) при пътуване с лек автомобил, на водача се възстановява разхода за гориво по пътен лист, но ненадвишаващ равностойността на един двупосочен билет за съответния маршрут, за всеки един от пътуващите участници в автомобила.

Например: ако пътува сам участник до мястото на събитието и обратно, ще му бъде изплатен разхода на гориво, изчислен по пътен лист до стойността на двупосочния автобусен билет за съответния маршрут. Когато пътуват 2-ма, 3-ма или 4-ма участници в един автомобил се възстановява стойността на изчисления разход на автомобила по пътен лист, но не надвишаваща общата стойност на двупосочните автобусни билети на пътуващите в автомобила лица.

При зареждане на гориво е необходимо да се вземе данъчна фактура с долупосочените данни и на стойност приблизително равна на тази, която ще ви бъде изплатена. Може да изчислите тази стойност като предвидите км. от и до мястото на събитието, разходната норма за вашия лек автомобил и стойността на горивото, което зареждате.  На място, фактурата се предоставя на  представителя на „Е-ТУРС“ ООД, който издава пътен лист и изплаща направения разход на гориво.

 

Данни за фактура за гориво:

"Е-Турс" ООД

ЕИК BG200374418

адрес:9000 гр.Варна, ул."Оборище"13 А

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

„Работа с деца- жертви или в риск от насилие“

 

ДЕН ПЪРВИ

До 10.30 ч.

Настаняване в хотела. Регистрация.

10.30 – 12.00 ч.

Работна сесия

12.00 – 12.20 ч.

Почивка

12.20 – 13.00 ч.

Работна сесия

13.00 – 14.00 ч.

Обяд

14.00 – 15.00 ч.

Работна сесия

15.00 – 15.30 ч.

Кафе - пауза

15.30 – 16.40 ч.

Работна сесия

20 ч.

Вечеря

ДЕН ВТОРИ

09.00 – 10.30 ч.

Работна сесия

10.30 – 11.00 ч.

Кафе - пауза

11.00 – 12.30 ч.

Работна сесия

12.30 – 13.30 ч.

Обяд

13.30 – 15.30 ч.

Работна сесия

15.30 – 16.00 ч.

Кафе - пауза

16.00 – 17.10 ч.

Работна сесия

20 ч.

Вечеря

ДЕН ТРЕТИ

09.00 – 11.00 ч.

Работна сесия

11.00 – 11.30 ч.

Кафе – пауза и освобождаване на стаите

11.30 – 12.00 ч.

Работна сесия

12.00 – 13.00 ч.

Обяд

 

Повече информация за обученията можете да получите на тел.: 02/98 25 802, 02/98 25 801  или чрез запитване на e-mail: [email protected]