МВР

МВР ИП

 

01 март 2019

Над 550 обучени служители за февруари 2019 г. на тема „Управление на гнева и агресивните прояви. Ефективна комуникация и устойчивост на стрес във всекидневните предизвикателства пред служителите на МВР“

С постоянен интерес и висока активност продължават обученията по проекта на Института по психология. През месец февруари бяха проведени 24 обучения в цялата страна. Тренингът е в интерактивен формат, което позволява на участниците да обменят опит помежду си и да експериментират нови поведенчески стратегии и техники за овладяване на гнева. За целта в обучението са използвани ролеви игри, видеоматериали, дискусии и анализ на казуси. В края на проекта популярността на обученията е висока и броят на запитванията за включване в тях на последните дати е голям.

Обученията се провеждат по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, № BG05SFOP001-2.004-0003-C01/27.12.2016 г., с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
Изображения

 05 март 2019 | 16:53