МВР

МВР ИП

 

SOCOPOL

17 фев 2011

SOCOPOL: Socially Competent Police Officers Near To Тhe Society

Социално компетентни полицейски служители в близост до обществото

Ref. № 2010-1-BG1-LEO05-03096

 


     www.socopolice.eu


Проектът е финансиран по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо до Винчи", дейност "Трансфер на иновации"Социалната и гражданска компетентност е една от 8-те ключови за всеки европейски гражданин компетентности, чието развитие е условие за адаптивност и просперитет.
Социалната интелигентност е също толкова важна за успеха на човек, колкото и умствената. Подобряването на социалните умения е предпоставка за активност и ефективно взаимодействие между хората.
Социалните умения на полицейските служители са ключов критерий за оценка на тяхната професионална пригодност и фактор за успешната реализация, тъй като работата им се осъществява посредством комуникацията с гражданите и институциите. Това се отнася и за всички заети в право-охранителната система в частния и публичния сектор извън МВР. Ролята на социалните умения за ефективността на служителите нараства в условията на глобализация на обществото и пазара на труда.
Природата на социалните умения изисква постоянно обучение за тяхното развитие, така че хората да могат да отговорят на изискванията на бързо променящия се съвременен свят.ЦЕЛ
Развитие на социалната компетентност на полицейските служители от МВР и заетите в частно охранителната дейност чрез адаптиране на иновативна методика и създаване на центрове за обучение в страната.


СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
01.10.2010 – 30.09.2012


ОБЩ БЮДЖЕТ
290 017 евроПОТЕНЦИАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 • Служителите от полицията, които чрез систематизирано обучение ще получат възможност да развиват уменията си за общуване и да подобрят професионалната си дейност.
 • Министерството на вътрешните работи, което ще инвестира в обучението на своите служители, така че да развива техния професионализъм и мотивацията им за труд като ключов фактор за ефективността на полицейската работа и поддържане на положителния образ на „Полицията – в близост до обществото”.
 • Обществото като цяло, за чиято сигурност и спокойствие ще работят по-компетентни и мотивирани полицейски служители, ръководени от принципите на толерантност, доверие и подкрепа.


ДЕЙНОСТИ

 • Проучване сред 2000 служители на полицията относно техните потребности от развитие на социални умения и определяне на списък от 7 компетенции, които са най-важни за тяхното професионално и личностно развитие.
 • Разработване на методологията и инструментариума за провеждане на обучение за развитие на 7 ключови компетенции.
 • Изграждане на Internet платформа за експресна диагностика на степента на развитие на социалните умения и установяване на потребностите от обучение.
 • Обучение и сертифициране на психолози от Института по психология - МВР за прилагане на системата за обучение.
 • Обучение на 800 служители от цялата страна в три дневни модули за тестване на методологията.
 • Създаване на 8 центъра за професионално обучение за развитие на социални умения на служителите в право-охранителната система.


ОСНОВНИ ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА

 • ефективна комуникация
 • работа в екип
 • решаване на конфликти
 • управление на професионалния стрес
 • взаимоотношения с гражданите
 • планиране и организиране на дейността


ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 • Институт по психология- МВР
 • RPIC-VIP, Чехия, www.rpic-vip.cz
 • Д&Д груп, България, www.ddgroup.bg
 • Police Vocational College, Измир, Турция, www.rupmyo.edu.tr
 • Кратус, България

 12 юли 2017 | 13:23