МВР

МВР ИП

 

Проект “Повишаване квалификацията на служителите от Института по психология – МВР чрез усъвършенстване на специфични за дейността им компетенции”

19 сеп 2013

№ ЦА 12-22-23/09.09.2013 г.

 

       

     

 

Срок за изпълнение: 12 месеца (09.09.2013 – 09.09.2014)


Бюджет: 89 595, 38 лв.


Бенефициент: Институт по психология - МВР

 

 

 

 

Повишаване квалификацията на служителите от Института по психология - МВР чрез интерактивни обучения в специфични за дейността им области, съответстващи на съвременните изисквания за модерна и иновативна администрация.

 

 

 Служители на Института по психология – МВР от София и страната.

 

  

     

Институтът по психология – МВР е единствената в България организационна структура, в която се извършва високо специализирана и тясно профилирана дейност в областта на психологическото осигуряване на дейностите на институциите от сферата на сигурността и вътрешния ред. Резултатите от дейностите на Института се внедряват непосредствено в практиката на изпълнителските му звена. Тази дейност включва имплементирането на актуалните тенденции в областта на криминалната психология, консултативното подпомагане, професионалния психологичен подбор и обучението на  служители и курсанти по психология, и е уникална и за повечето държави от Европейския съюз. Именно внедряването на съвременни продукти от приложните дейности в областта на психологията, налага изпълнителският състав да бъде постоянно обучаван в тяхната теоретико-методологична същност и практическото им прилагане. Така чрез постоянното обновяване на дейностите и методите, използвани от Института се гарантира устойчивото му развитие и развитието на звената – потребители на произвежданите от него дейности и услуги. Това поставя изискването пред служителите на Института по психология – МВР да развиват и надграждат притежаваните опит и компетенции.

 

 

 • Знания на служителите на Института по психология – МВР в полза на практиката:         

            - за работа с MS Excel;
            - за работа с MS PowerPoint; 
            - за изработване и прилагане на специализирани методи за психодиагностика за нуждите на  МВР; 
            - за прилагане на интерактивни обучения на служители на МВР и курсанти от АМВР;

 • Поддържане на работна среда, отговаряща на изискванията за иновативна администрация, прилагаща актуални IT-технологии и презентационни техники на експертно ниво;

 • 100 % обхват на служителите от Института по психология – МВР от София и страната;
 • По-висока ефективност при изпълнение на основни задачи на ИП-МВР, а именно:
           - психологичния подбор на кандидати и служители за държавна служба в МВР (в това число и по-бързата обработка на данни от конкурси), 
           - специализирани научно-приложни изследвания, извършвани в МВР; 
           - по-качествено обучение на служители от МВР и курсанти от АМВР.
 • Прилагане на модерно и ефективно обучение на служителите на МВР;
 • Подобрена комуникация между служителите на Института по психология – МВР;
 • Изготвени програми и материали за обучение на служителите на Института по психология – МВР;
 • Проведени супервизии и изготвени оценки.

 

 

Модул 1 Обучение за изграждане и усъвършенстване на умения за работа с електронни таблици и за презентационни умения, включващ 5 курса от каталога на ИПА (използване на MS Excel и на MS Power Point).


Модул 2 Специализирано интерактивно обучение за служителите от Института по психология – МВР  за  прилагане на специфични методи за психодиагностика, както и за специализирана психологична подготовка за служители от МВР.

    12 юли 2017 | 13:23