МВР

МВР ИП

 

SAFIRE

17 фев 2011

Scientific Approach to Fighting Radical Extremism


Научен подход в борбата с радикалния екстремизъм

Ref.N 241744 FP7-SEC-2010


 Проектът е финансиран по Седма рамкова програма на Европейския съюз,
тема "Сигурност"ЦЕЛ
Целта на настоящия проект е да генерира иновативно и интегрирано познание относно фундаменталните процеси, детерминиращи прерастването на умерените възгледи и позиции в агресивно радикални. Типологизацията ще бъде базирана на информация и знания за активни през последните години радикални групировки, както и на подробен анализ на техните дейности. Тези познания ще послужат при извеждането на операционализирани и доказали своята ефективност принципи, стратегии и интервенции с цел противодействие на радикалния екстремизъм.


СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2009-2012


ОБЩ БЮДЖЕТ
3 681 260 евро


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 • Теоретичен обзор и проучване на явлението радикализация и факторите, които обуславят неговата поява и развитие;
 • Извеждане на ясен концептуален модел за процеса на радикализация от гледна точка на неговата еволюция – от умерен в радикален;
 • Създаване на типология на радикалните групи;
 • Извеждане, тестиране и емпирично приложение на принципи за осъществяване на интервенция.


ПОТЕНЦИАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

 • държавни и частни институции в сферата на сигурността;
 • научно-изследователски организации;
 • социални центрове, имащи отношение към процесите на радикализация в обществото


ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 • TNO Defence, Security and Safety, Холандия;
 • Universidade de Coimbra, Португалия;
 • ISCA, Ирландия;
 • Bridge129, Италия;
 • CEIS, Франция;
 • Rand Europe, Великобритания;
 • FORUM, Холандия;
 • Universiteit van Amsterdam, Холандия;
 • FRS, Франция


ИНСТИТУТЪТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР Е ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ ПО ПРОЕКТА, ЗАЕДНО С:

 • Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Холандия;
 • Netherlands Police Academy, Холандия;
 • Technical University of Delft, Холандия;
 • Anne Frank House, Холандия;
 • University of Southampton, Великобритания;
 • University of Maryland, САЩ;
 • STARТ, САЩ/Франция;
 • Centre Michel de l’Hospital, Франция.

 12 юли 2017 | 13:23