МВР

МВР ИП

 

ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИЦИЯ И ЧОВЕШКИ ПРАВА

16 фев 2011

EUROPEAN POLICE AND HUMAN RIGHTS

№ HOME/2010/ISEC/FP/C2/4000001454

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL HOME AFFAIRSПроектът е финансиран по Програма ISEC 2010 на ЕК
„Превенция и борба с престъпността”

Рамково Партньорство (№JLS/2007/ISEC-FPA/096)


ЦЕЛ

Основна цел на настоящия проект е формиране на недискриминационно поведение/нагласа в ежедневната полицейска дейност.
Проектът е фокусиран върху обучение, базирано на идентификация на реалните проблеми и прилагане на стандартите на не дискриминация в полицейската дейност.
Проектът е в съответствие с приоритетна област “обучение” на Рамковото партньорство на Програмата ISEC.СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Създаване на методология «обучение на обучители» по спазване на човешките права с акцент върху недискриминационно поведение в полицейската дейност;
 • Изготвяне и разпространение на наръчници за обучение на обучители «Спазване на човешките права-недискриминационно отношение в полицейската дейност»;
 • Създаване на мрежа обучители и партньори по спазване правата на човека с акцент върху антидискриминационно отношение в полицейската дейност, на национално и европейско ниво;
 • Пилотно обучение на 135 полицейски служители от охранителна полиция на България;
 • Усъвършенстване на професионалните компетенции на полицейските служители от охранителна полиция в сферата на недискриминационното поведение.

 • СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  09.2011 - 02.2013
  Продължителност на проекта – 18 месеца  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • База данни на добри практики и ключови партньори по спазване правата на човека;
  • Разработена методология и наръчници за обучение на обучители по спазване правата на човека с акцент върху недискриминационно отношение в полицейската дейност;
  • Пилотно обучение на полицейски служители от охранителна полиция по права на човека;
  • Изградена мрежа от обучители - полицейски служители от охранителна полиция.


  ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

  • Главна Дирекция "Охранителна полиция" - МВР
  • Български Хелзински комитет;
  • Комисия за защита от дискриминация;
  • Център за изследване на демокрацията;
  • Академия на МВР;
  • Криминална полиция Баден-Вюртемберг – Германия;
  • Федерална полиция – Белгия;
  • Полска полиция.

  ДЕЙНОСТИ С УЧАСТИЕТО НА ИП-МВР

  • Проучване на нагласите сред полицейските служители относно европейските и межденародните станадарти. Проучване на полицейската практика при спазване на човешките права в България;
  • Разработване на пилотна методология за обучение на обучители „Спазване на човешките права с фокус върху недискриминационното поведение на полицията”;
  • Разработване на пилотен наръчник  „Спазване на човешките права с фокус върху недискриминационното поведение на полицията”;
  • Мониторинг на нагласите по отношение на спазването на човешките права в полицейската дейност

   

   12 юли 2017 | 13:23