МВР

МВР ИП

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА СУИЦИДНИЯ РИСК И НА СУИЦИДНОТО ПОВЕДЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2008-2013 г.

22 фев 2011

Програмата е насочена към изграждане на национална политика за ограничаване на въздействието на рисковите фактори за психичното здраве и суицидното поведение. Дейностите по програмата обхващат както цялото население и групите с повишен риск за суицидно поведение, така и специалисти, работещи по промоция на психично здраве и суицидопревенция.
ЦЕЛ
Намаляване на честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство.


ДЕЙНОСТИ
• Постигане на добра информираност на населението по проблемите на психичното здраве и повишаване загрижеността на обществото към суицидното поведение.
• Повишаване на знанията и уменията относно укрепването на психичното здраве и предотвратяване на суицидно поведение сред населението като цяло и сред групи от населението с повишен риск за суицидно поведение.
• Обучение на медицински и други специалисти по промоция на психично здраве и предотвратяване на суицидно поведение на индивидуално и общностно ниво.
• Ранно откриване на лица с повишен риск за суицидно поведение: ранна диагностика на депресиите и други разстройства на психичното здраве и кризисни състояния.
• Подобряване на достъпа на лицата с повишен риск за суицидно поведение до квалифицирана помощ.
• Изграждане и поддържане на информационна база данни за мониторинт на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство и за основните фактори и индикатори, детерминиращи суицидно поведение и за оценка на ефективността и ефикасността на дейностите по Националната програма за превенция на суициден риск и суицидно поведение 2007 – 2012 г.


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
• Лица с повишен риск за суицидно поведение (със суицидно поведение; с психични и тежки соматични заболявания; с други форми на дезадаптивно поведение – наркомании, алкохолизъм и др.);
• Социални групи с повишен суициден риск (членове на “близкото” обкръжение на лица, извършили опит за самоубийство или самоубийство; безработни и социално слаби лица; лица, жертви на насилие; възрастни и самотни хора; други: деца, лишени от родителски грижи и с поведенчески отклонения, инвалиди, лица в неравностойно положение поради дефекти, недъзи и тежки заболявания, затворници.);
• Други социални групи, сред които системно да се провеждат дейности по промоция на психично здраве и суицидопревенция (ученици; военнослужещи; служители на МВР);
• Медицински и други специалисти, работещи по промоция на психично здраве и превенция на суицидното поведение (на национално и на областно ниво).


ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
В изпълнението на програмата на национално ниво са ангажирани:
• МЗ: Национален център по опазване на общественото здраве, Националния център по здравна информация, Националния център по наркомании;
• Национална здравноосигурителна каса;
• МВР: Институт по психология;
• МО: Център по военна психология и психопрофилактика.

На областно ниво са ангажирани:
• регионалните структури на МОН, МТСП и МВР;
• службите към Областната администрация (отдели “Образование” и “Здравеопазване”, “Социални грижи”);
• училищата;
• висшите медицински и педагогически училища;
• НПО.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
• придобити знания относно постигане на добро психично здраве и на социални умения за справяне с кризисни ситуации сред целевите групи;
• повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в звената на здравната мрежа и в съответните служби към МВР, МО, МОН, МТСП за осъществяване на дейности по оценка на суициден риск и превенция на суицидно поведение;
• изградена система от специализирани служби за кризисни интервенции с мобилни екипи и на горещи телефонни линии;
• осъществени кризисни интервенции, психо-социална подкрепа и други дейности по превенция на суицидно поведение на личностно и общностно ниво;
• изградени добри комуникации, постигната добра координация и създадено ефективно сътрудничество между здравните и други специалисти по изпълнение на дейностите на програмата;
• изградена информационна база данни за мониторинг на суицидните действия и на факторите, детерминиращи суицидно поведение;
• предоставена ежегодна оперативна информация на всички ведомства и служби, ангажирани в изпълнение на програмата;
• предотвратена преждевременната смърт сред населението в резултат на самоубийство; снижена смъртност поради самоубийство с 10%;
• снижена честота на опитите за самоубийство с 20%.


ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР
Институтът по психология – МВР е ангажиран с изпълнението на следните дейности:
• Разработване на проекти и осъществяване на антикризисна интервенция на областно ниво, подпомагащи областните служби в системата на МВР при реализиране дейностите по суицидопрофилактиката;
• Обмен на информация между съответните ведомства и служби, участващи в програмата при спазване на изискванията за класифицираната информация;
• Периодично включване към базата данни на програмата на резултатите от всички налични социодемографски и други изследвания в страната по проблеми, тясно свързани с психичното здраве;
• Разработване и апробиране на Карта за първична оценка на суициден риск на основа диагностичните критерии за суицид и медицинските стандарти по психиатрия;
• Ежегодно изработване и издаване на печатни материали и материали на електронен носител, предназначени за служещи в системите на МВР и МО;
• Разработване и внедряване на скали за оценка на суициден риск, депресивни състояния, посттравматични разстройства, насилие, стрес, дистрес, алкохолна и наркотична зависимости и други състояния и проблеми, детерминиращи суицидно поведение;
• Обучение на медицински специалисти, оказващи психотерапевтична помощ и помощ по ресоциализация на лица, направили опит за самоубийство;
• Обучителни модули /обучение на обучители/ от областните служби в системата на МВР по направление антикризисни интервенции на индивидуално, групово и организационно равнище;
• Провеждане на обучение на ученици, военнослужещи, служители на МВР по придобиване на знания и умения за постигане на добро психично здраве и социални умения за справяне със стрес, дистрес, насилие и кризисни ситуации;
• Разработване и текущо разпространение на информационни материали относно съществуващите служби и специалисти, оказващи помощ на национално и областно ниво при нарушение на психичното здраве и кризисни ситуации с оглед улесняване на достъпа до тях – на МВР (на национално ниво - Институт по психология-МВР и Медицински институт, а на областно - регионалните психологични лаборатории в областните дирекции на полицията - ОДП и Главните дирекции на МВР);
• Поддържане на кабинети за психологични консултации във всички Областни дирекции на полицията и структури на Главните и специализирани дирекции в МВР;
• Осигуряване на двадесет и четири часова психологична помощ в случаите на критично произшествие със служители на МВР;
• Проследяване и насочване към специализирана помощ на служители от системата на МВР, извършили опит за самоубийство;
• Разкриване на горещи телефонни линии на доверието за работещите в системата на МВР;
• Обучение на психолози за дежурство на горещите телефонни линии в системата на МВР;
• Провеждане на епидемиологични проучвания на всеки две години и изготвяне на биостатистически анализи на честотата на опитите за самоубийство, на суицидната смъртност и на факторите и индикаторите, детерминиращи суицидно поведение;
• Провеждане на целеви анкетни и други изследвания сред рисковите групи в районите със суицидалитет над средния за страната.

 23 май 2017 | 18:08