МВР

МВР ИП

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС ПРИ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР 2004

22 фев 2011

Основната идея на програмата е чрез наличните организационни ресурси на Министерството – Институт по психология, Медицински институт, Дирекция “Човешки ресурси”, да се създаде система за подпомагане на служителите при проблеми, породени от професионалния стрес и улесняване на достъпа им до специализирани медицински и психологични услуги.

 

ЦЕЛ
Основна цел на програмата е да се създадат организационни механизми за установяване и поддържане на набор от психологични и медицински услуги за превенция на професионалния стрес и смекчаване на неговото въздействие върху служителите.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
• Предоставяне на служителите необходимата информация по проблемите на професионалния стрес, вредните последствия от него и начините за тяхното ограничаване/предотвратяване като самите служители бъдат стимулирани да проявяват активни усилия в тази посока

• Организиране и поддържане на оптимален набор от услуги по профилактиката на професионалния стрес, вкл. безплатен достъп до психологични консултации на служителите и членовете на техните семейства

• Предоставяне на гарантиран достъп до качествени здравни услуги и комплексен подход при решаване на здравните проблеми като съществена стъпка за превенция на професионалния стрес сред служителите на МВР

• Организиране и поддържане на система за управление на стреса при критични произшествия


ДЕЙНОСТИ ПО ПСИХОЛОГИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС

В рамките на това направление Институтът по психология – МВР  осъществява следните основни дейности:

• Психологично консултиране - за нуждаещи се служители и членове на техните семейства;

• Превенция на професионалния стрес чрез обучение за същността на явлението - неговите последствия и симптоми; начините за преодоляването и смекчаването на последствията; наличните услуги, които могат да бъдат използвани;

• Разработване, предоставяне и внедряване на индивидуални и групови психологични модули за профилактика и справяне с професионалния стрес;

• Управление на стреса при критични произшествия и профилактика на посттравматичното стресово разстройство;

• Насочване за получаване на помощ от други специалисти (например, соматични лекари, психиатри, други психолози);

• Организационно консултиране по проблемите на професионалния стрес.

 23 май 2017 | 18:08