МВР

МВР ИП

 

Социални и личностни предпоставки за отклоняващо се поведение и употреба на алкохол в юношеска възраст

н.с. ІІІ ст. Даниела Кузманова

РЕЗЮМЕ

От десетилетия социалните изследователи се опитват да разберат защо някои юноши експериментират с психоактивни вещества, а други - не. Причините за подобно отклоняващо се поведение са комплексни и включват разнообразни аспекти от социалното и индивидуалното битие, като ранно и персистиращо проблемно поведение, история на злоупотреба в семейството, семейни конфликти и липса на привързаност, академични неуспехи, отхвърляне или влияние от връстници, модели, фаворизиращи употребата на психоактивни вещества, отчуждение, икономическа деривация и пр. Разнородността на факторите, които допринасят за формирането и проявата на адиктивно поведение, затруднява в голяма степен разработването на цялостен/кохерентен теоретичен модел. В крайна сметка, важното е да се извлекат отделни конструкти, които имат предиктивен потенциал и могат да допринесат за разработването на превантивни програми.

КЪМ СТАТИЯТА>>>