МВР

МВР ИП

 

НЯКОИ ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ТЕРОРИЗМА

ЛЮБКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА-СЛАВОВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА КУЗМАНОВА

РЕЗЮМЕ

Тероризмът като явление има дълга история на развитие и модифициране, като съвременната тенденция за размиване на границите между тероризма, организираната престъпност и други форми на насилие поставя нови изисквания към изследователите. Посредством психологични методи за анализ ще очертаем някои аспекти на тероризма, неговата същност, форми на проявление и фактори, обуславящи активността му. Разработката ще акцентира и върху механизмите на интегриране към терористична организация и/или мотивацията за участие в терористичен акт.

КЪМ СТАТИЯТА>>>