МВР

Пресцентър

 

06 април 2021

Надграждане на националния капацитет в областта на убежището и миграцията

Подкрепа за усилията на Република България чрез Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз

 

Обстоятелствата, пред които бе изправена Република България във връзка с миграционната обстановка, не на последно място поради географското си положение, изискваха своевременна подкрепа за укрепване на системата за предоставяне на убежище и за миграция. През месец септември 2016 г. Министерството на вътрешните работи изпрати до Европейската комисия проекти с искане за финансиране по Механизма за спешна помощ към Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Финансирани бяха дейности за подсилване на цялостния капацитет на страната в областта на убежището, миграцията и връщането: модернизиране на помещенията и подобряване на условията за настаняване в центровете на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) при Дирекция „Миграция“ – МВР; повишаване на капацитета за реакция и справяне  в условията на повишен миграционен натиск; предоставяне на подкрепа, в т.ч. и на уязвими лица; подпомагане на доброволното връщане на граждани на трети страни и осигуряване на подкрепа за реинтеграцията им в страните на произход.

В резултат на приложените интегрирани мерки на национално и на местно ниво беше изградена комплексна и устойчива институционална основа, която да гарантира успешно управление и постигане на цялостен подход за преодоляване на предизвикателствата в областта на предоставянето на убежище и миграцията.

Усилването на националния капацитет на държавните власти за идентифициране на уязвимостите и надлежното осигуряване на помощ доведоха до подобряване на условията за приемане и за пребиваване на настанените граждани на трети страни.

Комплексът от последователни и координирани действия, както и подкрепата в рамките на фондовете за солидарност на Европейския съюз, обезпечиха изпълнението на международно приетите стандарти и ефективната ответна реакция на миграционния натиск.Популяризиране изпълнението на споразумение № HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 "По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището, миграцията и връщането" - 90-секунден видеоклипПопуляризиране изпълнението на споразумение № HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 "По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището, миграцията и връщането" – 7-минутен видеоклип


Надграждане на националния капацитет в областта на убежището и миграцията (English Subtitles) - 90-секунден видеоклип


Надграждане на националния капацитет в областта на убежището и миграцията (English Subtitles) – 7-минутен видеоклип
Изображения

 07 април 2021 | 11:04