МВР

Пресцентър

 

Механизъм за спешно подпомагане по фондовете "Вътрешна сигурност" и "Убежище, миграция и интеграция "

Надграждане на националния капацитет в областта на убежището и миграцията

Подкрепа за усилията на Република България чрез Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз

 

Обстоятелствата, пред които бе изправена Република България във връзка с миграционната обстановка, не на последно място поради географското си положение, изискваха своевременна подкрепа за укрепване на системата за предоставяне на убежище и за миграция. През месец септември 2016 г. Министерството на вътрешните работи изпрати до Европейската комисия проекти с искане за финансиране по Механизма за спешна помощ към Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Финансирани бяха дейности за подсилване на цялостния капацитет на страната в областта на убежището, миграцията и връщането: модернизиране на помещенията и подобряване на условията за настаняване в центровете на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) при Дирекция „Миграция“ – МВР; повишаване на капацитета за реакция и справяне  в условията на повишен миграционен натиск; предоставяне на подкрепа, в т.ч. и на уязвими лица; подпомагане на доброволното връщане на граждани на трети страни и осигуряване на подкрепа за реинтеграцията им в страните на произход.

В резултат на приложените интегрирани мерки на национално и на местно ниво беше изградена комплексна и устойчива институционална основа, която да гарантира успешно управление и постигане на цялостен подход за преодоляване на предизвикателствата в областта на предоставянето на убежище и миграцията.

Усилването на националния капацитет на държавните власти за идентифициране на уязвимостите и надлежното осигуряване на помощ доведоха до подобряване на условията за приемане и за пребиваване на настанените граждани на трети страни.

Комплексът от последователни и координирани действия, както и подкрепата в рамките на фондовете за солидарност на Европейския съюз, обезпечиха изпълнението на международно приетите стандарти и ефективната ответна реакция на миграционния натиск.Популяризиране изпълнението на споразумение № HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 "По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището, миграцията и връщането" - 90-секунден видеоклипПопуляризиране изпълнението на споразумение № HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 "По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището, миграцията и връщането" – 7-минутен видеоклип


Надграждане на националния капацитет в областта на убежището и миграцията (English Subtitles) - 90-секунден видеоклип


Надграждане на националния капацитет в областта на убежището и миграцията (English Subtitles) – 7-минутен видеоклип

06 апр 2021

Европейска солидарност за защита на външните граници на ЕС

Подкрепа за усилията на Република България чрез Фонд „Вътрешна сигурност“

 

Във връзка с миграционната обстановка, през месец септември 2016 г. Министерството на вътрешните работи на Република България изпрати до Европейската комисия проекти с искане за финансиране по Механизма за спешна помощ към Фонд „Вътрешна сигурност“. В резултат бяха финансирани дейности, насочени към модернизиране на съществуващите комуникационни и информационни технологии, свързани с контрола на външните граници, доставка на превозни средства, осигуряване на оборудване за граничен контрол и наблюдение, наемане на допълнителни гранично-полицейски служители и командироване на екипи от вътрешността на страната, осигуряване на техническа поддръжка и горива за автомобилната и летателната техника, подобряване на условията за задържане на граждани на трети държави в регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ са структурите на МВР, бенефициери по изпълняваните дейности. Те са в рамките на грантови споразумения „Подкрепа на усилията на Република България за справяне с миграционния натиск по външните граници“, „Незабавно укрепване на капацитета за интегрирано наблюдение, комуникация и информационни системи на външните граници на Република България“ и „Повишаване капацитета за противодействие на миграционния натиск по българските външни граници“, съфинансирани от Механизма за спешно подпомагане на ЕС по Фонд „Вътрешна сигурност“ и републиканския бюджет.

За реализирането им Министерството на вътрешните работи обяви поредица от обществени поръчки. Фокус бе поставен върху надграждането както на капацитета на граничните полицаи за организиране по ефективен начин на дейностите за наблюдение, реакция и граничен контрол, така и на възможностите на българската национална полиция при усилията й да помогне за ефективното контролиране на външните граници с оглед намаляване на мигрантския натиск и предотвратяване незаконното пресичане на границата.

В резултат на направените съществени инвестиции е развита Интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница, закупено е ИТ оборудване, надградени са Националната шенгенска информационна система, както и системата ТЕТРА на МВР - основен начин за комуникация по границите на България. Закупени са високопроходими автомобили за всички областни дирекции на МВР (ОДМВР) по външните граници на страната и за Главна дирекция „Гранична полиция”.

Осигурените чрез грантовите споразумения специализирано оборудване и иновативни технологии чувствително повишиха ефикасността на защита. Така постигаме целите за ефективен контрол на външните сухоземни граници на Европейския съюз.
Популяризиране изпълнението на споразумение № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 "Подкрепа на усилията на република България за справяне с миграционния натиск по външните граници" - 90-секунден видеоклип

Популяризиране изпълнението на споразумение № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 "Подкрепа на усилията на република България за справяне с миграционния натиск по външните граници" - 7-минутен видеоклип
Европейска солидарност за защита на външните граници на ЕС (English Subtitles) - 90-секунден видеоклип Европейска солидарност за защита на външните граници на ЕС (English Subtitles) - 7-минутен видеоклип

27 дек 2020

Министър Младен Маринов: Гранична полиция получава 70 автомобила с висока проходимост, които ще подобрят контрола на външните граници на ЕС

С тези думи министърът се обърна към служителите и гостите на тържествената церемония по освещаването на новата техника. Оборудването е предоставено по Споразумението “Подкрепа на усилията на Република България за справяне с миграционния натиск по външните граници” и е финансирано в рамките на Механизма за спешно подпомагане по Фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС. Европейските ни партньори високо оценяват това, което България прави за опазване на външните граници, изтъкна министър Маринов.

Автомобилите са на стойност над 7 милиона лева /7 374 024 лева с ДДС/ .

Главна дирекция „Гранична полиция“ е един от основните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ, одобрена с решение на Европейската комисия във връзка със Спешната помощ за противодействие на незаконната миграция.

Със солидарността на страните-членки на Европейския съюз, това оборудване ще бъде подкрепа на националните усилия за ефективен граничен контрол. То ще бъде разпределено на външните сухоземни граници - в Регионалните дирекции „Гранична полиция“ в Елхово, Драгоман и Кюстендил.

С доставените автомобили ще се повиши мобилността на граничните наряди, ще се създадат условия за бързото им реагиране при възникване на необходимост. Те ще повишат възможностите за участие на служителите на ГДГП в провеждането на гранично-полицейски операции, в съвместни операции с други структури на МВР, както и в такива на международно ниво, включително по линия на Европейска агенция за гранична и брегова охрана.

08 мар 2019

Проект на МВР бе отличен в конкурса „ИТ проект на годината“ 2018

Награда е в категория „Централна администрация“ за проекта ГИС „Визуализация на данни от АИС на МВР” и ГИС „Управление при кризи”, реализиран от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“

Проект на Министерството на вътрешните работи е сред отличените най-значими ИТ проекти в България за 2018 г. В 15-ото издание на конкурса „ИТ проект на годината“ се включиха 24 кандидатури, девет от които се състезаваха в публичната сфера и 15 – в частния сектор.

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ получи награда в категория „Национални ИТ проекти, реализирани в публичния сектор“, подкатегория „Централна администрация“, за осъществяването на проекта „Доизграждане на Географска информационна система „Визуализация на данни от АИС на МВР” (ГИС ВДАИС) и Географска информационна система „Управление при кризи” (ГИС УК)”, финансиран по фонд “Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз.

Отличието е признание за усилията на служителите на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ - МВР за осигуряване използването на съвременна единна интегрирана географска информационна платформа за нуждите на дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при кризи. На официалната церемония, състояла се на 19 февруари, наградата получи директорът на дирекцията Младен Петров. Тя бе връчена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Атанас Темелков.

 

Основните цели на проекта, реализиран от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР, са осигуряване на интегрирана ГИС платформа за подпомагане дейностите по граничен контрол, криминални анализи и управление при бедствия, която да е изключително оперативно съвместима, за да интегрира разнообразни източници на данни и да обезпечи информационно служителите на министерството при изпълнението на множество различни функции и процеси. С реализация на проекта МВР прави съществена крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на министерството, като прилага на практика съвременните геопространствени технологии за интегриране на различни данни, приложения и ресурси в обща платформа.*** Фотограф: Александър Главчев, ICT Media

 

20 фев 2019

Девет нови мобилни технически работилници осигури МВР за поддръжка на системата за комуникация TETRA

Автомобилите са закупени в изпълнение на проект „Подкрепа за справяне с миграционния натиск по българските външни държавни граници“, финансиран от ЕС по Механизма за спешно подпомагане на фонд „Вътрешна сигурност“.

Деветте нови автомобила са обособени като мобилни технически работилници с повишена проходимост. Те са снабдени с всички необходими инструменти и оборудване за поддръжката мрежовите елементи от TETRA системата, която е основна за комуникация на служителите на МВР в районите на външните за ЕС граници. Своевременната поддръжка, която осигурява надеждност и непрекъснатост на работата на системата, изисква бърз достъп през труднопроходими трасета до труднодостъпни райони с възможност за пренасяне на обемисти товари и модули.

Мобилните работилници ще бъдат използвани  в дейността на дирекция "Комуникационни и информационни системи", която осигурява функционирането на комуникационните и информационните системи на МВР и други държавни органи, като изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР.

От месец септември 2016 г. Министерството на вътрешните работи е ангажирано с изпълнението на проекти, финансирани от ЕК по Механизма за спешно подпомагане в област „Вътрешни работи“ на обща стойност 160 млн. евро. По  фонд „Вътрешна сигурност“ се финансират дейности, насочени към модернизиране на съществуващите комуникационни и информационни технологии, свързани с контрола на външните граници, доставка на превозни средства, осигуряване на оборудване за граничен контрол и наблюдение, наемане на допълнителен брой гранично-полицейски служители, подобряване на условията за задържане на граждани на трети държави в регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

20 фев 2019

Ръководството на вътрешното министерство връчи 341 нови служебни автомобила

На церемония в присъствието на премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров, финансовият министър Владислав Горанов и председателят на ДАНС Димитър Георгиев министърът на вътрешните работи връчи 341 нови служебни автомобила. Те са предназначени за няколко областни дирекции на МВР.

Автомобилите, от които 51 VW Tiguan и 290 Great Wall Hover, са доставени в изпълнение на проект по Фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС „Подкрепа за справянето с миграционния натиск по българските външни граници“, като част от средствата за спешно подпомагане в размер на 160 млн., които ЕС отпусна на Р България през есента на 2016 г. Автомобилите ще бъдат разпределени между 9 областни дирекции на МВР: Благоевград, Бургас, Видин, Монтана,  Перник, София-област, Хасково, Ямбол, Кюстендил и Дирекция "Жандармерия". Те са оборудвани с комуникационен терминал ТЕТРА, система за автоматична идентификация на регистрационните номера на моторните превозни средства, таблетно устройство, светлинно-звукова система, конуси е разтегателни бариери.

Министър Маринов пожела на полицаите да работят с тях в полза на хората. „Новите коли са предназначени за опазване на обществения ред в граничните зони. Те са за областните дирекции на МВР, на чиято територия има външни граници за ЕС. Друга част от тях ще бъдат разпределени в жандармерийските подразделения в страната, тъй като те основно участват в обезпечаването на малките населени места и труднодостъпните зони, където полицейски екипи недостигат“, каза на церемонията министър Маринов.07 окт 2018

Министър Радев: България пази стриктно една от най-критичните граници на Европейския съюз

Главна дирекция „Гранична полиция“ получи 149 нови патрулни и специализирани автомобила

Министър Валентин Радев присъства днес на тържествена церемония, на която ГД „Гранична полиция“ получи новата техника. България пази стриктно една от най-критичните граници на Европейския съюз, заяви вътрешният министър. Доказателство за това са предоставените на България 160 млн. евро от Европейската комисия за техника за охрана на границите. Министър Радев подчерта, че един от приоритетите на нашето европредседателство е сигурността на европейските граждани и благодари сърдечно на посланика на Чехия за предоставената безвъзмездно помощ.

 

138 автомобила са предоставени на службата по проект “Доставка на нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост”. Те са на обща стойност 11 050 270 лева с ДДС и са финансирани от Фонд „Вътрешна сигурност“ на Европейския съюз.

Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ са доставени:

- 100 патрулни автомобила с висока проходимост;

- 15 автобуса със 17 места;

- 2 автобуса с 50 места;

- 16 специализирани автомобили с повишена проходимост за служебни кучета;

- 5 специализирани автомобили с нормална проходимост за служебни кучета.

Още 11  патрулни автомобили с висока проходимост ГДГП получава съгласно Меморандум с Чешката република.

С доставените автомобили ще се повиши мобилността на граничните наряди, ще се създадат условия за тяхното самостоятелно използване и бързото им реагиране при възникване на необходимост. Ще се повишат възможностите за включване и участие на служителите на ГДГП в провеждането на гранично-полицейски операции, участие в съвместни операции с други структури на МВР, както и в такива на международно ниво, включително по линия на Европейска агенция за гранична и брегова охрана.

Специализираните автомобили с висока проходимост за транспортиране на служебни кучета, ще се използват за изпълнение на задачи по осъществяване на граничното наблюдение. Автомобилите имат допълнително оборудване и всички необходими принадлежности за кучета, осигуряващи бързо и сигурно транспортиране на водачите и служебните кучета в обекти и райони за тяхното използване.

Специализираните автомобили с нормална проходимост са оборудвани с необходимите клетки за транспортиране на служебни кучета и принадлежности за тяхното използване при осъществяването на специфичната охранителна дейност като комплекс от охранителни, оперативни и режимни мероприятия в района на международните летища, аерогарите, обществените им зони и прилежащите територии, във връзка с опазване на обществения ред, своевременно разкриване и предотвратяване на противозаконни действия.

 

 

 

 

 

28 мар 2018

20 нови кучета са купени за нуждите на полицията

Сектор Зоополиция, кинология и престъпления срещу животни в Главната дирекция „Национална полиция“ разполага вече с 20 нови кучета. Те са купени със средства по проект “Укрепване на капацитета, свързан с миграционния натиск на външните граници на Република България“, финансиран по механизма за спешно подпомагане по Фонд „Вътрешна сигурност“. 6 от новите кучета са порода Немска овчарка (4 женски и 2 мъжки), а другите 14 са Белгийско овчарско куче – Малиноа - (9 женски и 5 мъжки).  Целта, с която са взети, е подобряване на племенно-развъдната дейност и работните  качества на кучетата, които се отглеждат за подразделенията на МВР.

Със средства по проекта са реновирани и сградите в базите в София и Берковица на сектор ЗКПСЖ-ГДНП. Купени са и нови пособия за обучение на животните, както и нова техника (специализирани автомобили) за превоз на водачите и кучета, обучаващи се в двете бази на сектора.

16 фев 2018