МВР

Пресцентър

 

Информация за COVID-19

В ГД „Гранична полиция“ е получена информация от Федералната полиция с правилата за влизащите в Германия пътници

 

В Главна дирекция „Гранична полиция“ е получена информация от Федералната полиция с правилата за влизащите в Германия пътници във връзка с COVID-19. Според тези правила, ако пристигате в Германия от чужбина по суша, море или въздух и сте били във високо рискова зона през последните 14 дни преди пристигането си, сте законово задължен при идването си да отидете директно вкъщи или на друго място за настаняване и да останете там постоянно за период от 14 дни /под карантина/.

За високорискова зона се счита страна или район извън Германия, където съществува висок риск от SARS-CoV-2 инфекция. Институтът „Роберт Кох“ постоянно актуализира списъка с високо рискови зони на следния адрес: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete

Това е регламентирано в немското законодателство и се санкционира като административно нарушение с глоба. Законът Ви задължава да уведомите съответните здравни власти за адреса си в Германия, на който ще пребивавате. За да направите това трябва да използвате предоставената ви от превозвача пътническа карта за местоположение. Изпълнението на карантинните изисквания се следи от съответните здравни власти, като може да се свържете с тях онлайн: https://tools.rki.de/plztool/.

Ако сте били във високорискова зона в период от 14 дни преди пристигането си, при пристигане от Вас се изисква законно да предоставите доказателство, че сте били тествани за коронавирус SARS-CoV-2 по искане на съответния здравен орган или друг орган, определен от държавата. Като алтернатива, трябва да се подложите на такова тестване, ако бъдете помолени да го направите. Можете също така да бъдете тествани безплатно в рамките на 10 дни след пристигането си от високо рискова зона, дори ако това не Ви бъде поискано. За да си запазите ред за тест, може да се обадите на горещата линия за медицинско обслужване – телефонен номер 116 117.

Дори ако резултатите от теста Ви са отрицателни, законово се изисква незабавно да се свържете с местните здравни власти, ако развиете типични симптоми на коронавирусна инфекция SARS-CoV-2 (задух, новопоявила се кашлица, повишена температура или загуба на вкус/мирис ) в рамките на 14 дни от пристигането Ви.

09 окт 2020

Въвежда се временна забрана за влизане на територията на Република България

Заповедта е на министъра на здравеопазването и е свързана с извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на министерския съвет на Р България

От 14 май до 14 юни 2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването временно се забранява влизането на територията на Република България на лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.
Забраната не се отнася за български граждани, членове на семействата на български граждани, лица със статут на постоянно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства. Настоящата забрана не обхваща също медицински специалисти; транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари; екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз; чуждестранни официални длъжностни лица, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения.
Изключение от забраната се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на гражданите на държави членки на Европейския съюз и страни по Шенгенското споразумение и членовете на техните семейства, както и граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в страна членка на ЕС с цел да се завърнат в държавата, в която пребивават.
Гражданите на чужди държави, за които се допуска транзитно преминаване през територията на България, следва предварително да са информирали дипломатическото или консулското представителство, акредитирано за Република България, което, със съдействието на министерството на външните работи, съгласува с министерството на вътрешните работи входящ и изходящ граничен контролно-пропускателен пункт за незабавно транзитно преминаване.
Всички лица, които влизат на територията на България, се поставят под карантина за срок от 14 дни.

 

Подробно със заповедта може да се запознаете тук:

14 май 2020

ГДБОП предупреждава за появили се фиктивни сайтове в интернет, предлагащи медицинско оборудване за защита от COVID 19

Според придобитата информация чуждестранни фирми се изградили мрежа от няколко фиктивни компании и сайтове в интернет, чрез които предлагат медицинско оборудване за защита от  вируса, предназначено за здравни работници. Според  данните, след  авансово превеждане на  70% от средствата в сметки в Белгия и Великобритания, парите се изтеглят и преместват в други сметки в Португалия, Белгия, Великобритания и Китай, а доставките никога не пристигат. От ГДБОП уточняват, че домейн имената на измамните сайтове са така специално създадени, че изглеждат близки/подобни на реално съществуващи фармацевтични компании и официални страници, а логата им са присвоени или изкопирани. До момента са установени повече от 20 жертви на измамата от три европейски държави, които са загубили над 110 000 евро.

Идентифицираните до момента фиктивни компании са следните: MSN PHARMA LTD; MSN PHARMA GLOBAL; MSN SOLUTIONS; MSN GROUP OF COMPANIES; MEDICAL  LEASE.; SANTE PUBLIQUE FRANCE

Използваните домейн имена са следните: msngloballtd.com; msnbgloballtd.com; oxyline.com; oxylinepharma.com; goldmedical.fr;  santepublique–france.fr.

Представители на български фирми, които са имали поръчки, контакт или разпознават като контрагент някоя от споменатите фирми, могат да се обърнат и да сигнализират в отдел „Киберпрестъпност“ в ГД „Борба с организираната престъпност“ - https://www.cybercrime.bg/bg

 

24 апр 2020

Единен информационен портал събира цялата информация във връзка с коронавируса

 

За улеснение на гражданите и бизнеса бе създаден Единен информационен портал – официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България. Той събира на едно място навременни и точни данни за всички мерки и дейности, предприети от изпълнителната власт, както и издадени документи.

13 апр 2020

МВР има задължението да гарантира сигурността на личните данни в декларациите на гражданите за преминаване през КПП

Заповед на министъра на вътрешните работи регламентира организацията за ежедневното събиране, транспортиране, подреждане, съхраняване и достъп до декларациите

В изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-143 от 20 март 2020 г., съгласно която органите на МВР организират контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входно-изходните пътища на областните центрове и извършват проверка на целта на пътуването на гражданите (т.2), при преминаването през КПП гражданите предоставят на компетентните органи декларация, която доказва целта на пътуването и съдържа лични данни.

На 25 март 2020 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) публикува на своята електронна страница официално становище за прилаганата от МВР мярка за контрол, като необходима и пропорционална с оглед гарантиране на общественото здраве и предотвратяването на престъпления.

МВР има задължението да гарантира сигурността на обработването на личните данни, съдържащи се в декларациите, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки.

Независимо, че по закон всички органи на МВР имат право да обработват лични данни, достъпът до декларациите е ограничен до определен кръг лица, при спазване на принципа необходимост да знае и конфиденциалност.

Личните данни, съдържащи се в декларациите, са пропорционални на целта, за която се обработват.

Като проверяват целта на пътуването на гражданите, същевременно органите на МВР имат задачата за извършване на насрещни проверки във връзка с информацията, предоставена от регионалните здравни инспекции (РЗИ), т.е. обработването на личните данни от страна на органите на МВР е в рамките на законово установените им правомощия, с цел гарантиране на общественото здраве и предотвратяването на престъпления.

Събраните декларации се съхраняват за срока на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на министъра на здравеопазването, издадени на основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 1, 3, 5, 6  и 7 от Закона за здравето, а за тези декларации, които са доказателства във връзка с образувани административни или наказателни производства – до приключването им.

Регламентирана е организацията за ежедневното събиране, транспортиране, подреждане, съхраняване и достъп до декларациите, като се опазва физическата цялост на документите и изискванията за персонална  и документална сигурност.

Прилагат се необходимите мерки за сигурността на личните данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Всички мерки, които прилага МВР във връзка с декларациите, включително унищожаването ще бъдат документирани, с оглед доказване спазване на задълженията на администратора.

04 апр 2020

Стартира нова платформа за набиране на доброволци

Всеки, който желае да помогне за преодоляване на разпространението на COVID-19, може да се регистрира на адрес https://www.dobrovolets.bg/

Платформата е разработена безвъзмездно от компанията „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“, със съдействието на МВР, в подкрепа на Националния оперативен щаб. Проектът е реализиран след проучване на добрите световни практики, които биха могли да се използват. Фокусът е паднал върху държави, които се справят добре в борбата с коронавируса с помощта и на добре изградена и работеща структура от доброволци. По своята същност платформата е централизирано място, където желаещите могат да влязат и да се регистрират. Приложен е и линк към DMS кампанията, където всеки може да я подпомогне финансово.

Платформата ще се надгражда според допълнителните изисквания, които се появяват заради динамичната обстановка.

Трите направления с особено голяма натовареност са дефинирани с оперативния щаб. Доброволците могат да се включат в подкрепа на лечебните заведения, на социалните служби и Регионалните здравни инспекции. 

Сформираният състав от доброволци ще се координира от директора на ГДПБЗН гл.комисар Николай Николов, по разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов. Доброволците ще бъдат инструктирани и съответно-оборудвани за изпълнението на съответните задачи.

31 мар 2020

Промени за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване на МВР

С Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца. 

 В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.

В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение  може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

 

25 мар 2020

В ход е превантивна кампания за защита на гражданите от телефонни измами, свързани с COVID-19

Телекомуникационна компания разработи приложението A1 Guard в отговор на очакванията, че телефонни измамници биха могли да използват страховете на хората от коронавируса

МВР е партньор на кампанията на А1 срещу телефонните измамници. От телекома бе създадено приложението A1 Guard, което помага на потребителите да предпазят себе си и своите близки от телефонни измами.  То е достъпно за абонатите на всички мобилни оператори у нас, както и за ползвателите на фиксирани телефони от А1.

Наблюденията на МВР показват, че телефонните измамници са креативни и често се насочват към актуалните събития, за да звучат достоверно.

„След предприетите през 2019 г. активни и целенасочени действия на ГДНП и Прокуратурата, телефонните измами силно намаляха. Неутрализирани бяха 3 организирани престъпни групи, които се занимаваха с това. Красноречив факт за постигнатите резултати е, че през първите два месеца на тая година са регистрирани само 18 телефонни измами, срещу 252 през същите два месеца на 2019 г. Анализът сочи, че телефонните измамници стават все по-изобретателни и често сменят стратегиите си, за да не бъдат хванати. В периода на пандемията на COVID-19 се появяват нови сценарии – измамниците се представят за доброволци от групи за подкрепа, лекари, които търсят пари за лечение и изследвания, възползвайки се от страха на хората. Нужно е да бъдем изключително гъвкави и иновативни в овладяването на този проблем и се радвам, че в лицето на A1 Guard вече имаме подходящ инструмент, с който да отговорим на тази необходимост“, заяви директорът на ГДНП, главен комисар Христо Терзийски.

„Ние сме не само телеком лидер, но и компания, която работи със социална отговорност към своите служители, клиенти и обществото. Считаме, че е наш дълг да помогнем за разрешаването на проблема с телефонните измами, особено във времена като днешните, когато да предпазим своите близки е основна човешка цел. Приложението А1 Guard е нашата следваща стъпка в кампанията за дигитална солидарност по време на социалната изолация и спазването на мерките, наложени от пандемията на коронавирус, затова ние предоставяме апликацията напълно безвъзмездно. Направихме приложението достъпно за абонатите на всички мобилни оператори, защото считаме, че всеки потребител има право да получи адекватна защита, както и да осигури такава на близките си хора“ сподели Александър Димитров, изпълнителен директор на А1 България.

Приложението А1 Guard предупреждава за потенциални телефонни измами, като позволява да бъде ограничена входящата комуникация с непознати на ползвателя номера.

То може да се инсталира на смартфона на един управляващ номер, който да менажира повикванията на до пет защитени номера, считани за потенциални жертви, които могат да приемат свободно входящи обаждания от ограничения брой номера. Управляващият номер може да ползва смартфон с операционна система Android или iOS. Изискването за защитените номера е да разполагат с Android устройство, а в случай че ползват стационарен телефон на А1, iOS устройство или такова без операционна система, то те могат да използват функциите на приложението чрез предварителна инсталация на безплатен номер 1441.

Повече подробности за приложението и неговите функции може да намерите на страницата на телекома в интернет.

 

 

23 мар 2020