Р. България

МВР

 

24 април 2018

Стартира проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Бенефициент е Институтът по психология – МВР.

Проектът „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“ има за цел да допринесе за повишаването на компетентността и уменията на служителите в МВР, осигуряването на професионално и експертно управление в държавната администрация чрез придобиване на специфични знания и квалификация. Обучението е насочено към защита сигурността на обществото и гарантиране правата и свободите на гражданите и по-добро познаване на процесите на радикализация – нейната същност и фактори, които я определят.

Целевата група на проекта са униформени служители на МВР, служители на Института по психология – МВР и дирекции „Инспекторат”, „Вътрешна сигурност” и „Човешки ресурси”.

Проектът предвижда проучване на психологични концепции и методики върху агресията, създаване на изследователски инструментариум и провеждане на специализирано интерактивно обучение на униформени служители на МВР. В рамките на тази дейност ще бъдат изследвани 660 служители на МВР, с цел оценка на агресивността като социален феномен, от гледна точка на нейното възприемане и справяне в напрегнати и конфликтни ситуации. На база резултатите от изследването ще бъдат разработени обучителна програма и материали, които да послужат за провеждане на обучение на 6 058 служители от цялата страна. Предвидени са и обучения на служители от специализирани структури на МВР за работа с полиграф и правно-етични и организационни аспекти на приложението на полиграфския метод. В два специализирани модула ще бъдат обучени служители на Института и служители на дирекции „Инспекторат“, „Човешки ресурси“, „Вътрешна сигурност“. Акцент в проекта е специализирано експертно изследване за ранно разпознаване на признаци на радикализация, с оглед успешно прилагане на ранна превенция, в което ще участват 950 души, представители на уязвими социални общности от различни региони на страната.

Участие в началната конференция за презентация на проекта за ефективно управление на организации в сферата на сигурността „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация” взеха заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов, главният секретар главен  комисар МВР Младен  Маринов, ректорът на Академията на МВР доц. Неделчо Стойчев, директорът на Институтът  по психология-МВР Кристина Николаева, директори на дирекции и Симон Папазян от Оперативна програма „Добро управление“.

Заместник-министър Стефан Балабанов поздрави инициаторите на идеята и благодари за усилията на колегите от Института по психология. Той отбеляза участието на експерти от БАН, АSSESS  и изследователския център  „Тренд“ ООД в рамките на проекта и заяви, че разчита на тяхната експертиза. Според  главния секретар  на МВР главен комисар Младен Маринов от изключителна важност е възможността да се използва европейско финансиране за изследвания и даване на методология на служителите за справяне с агресивните прояви в обществото, корупцията и радикализацията. Той заяви пълно съдействие за отделяне на служители за предстоящите обучения, защото по думите му очакваният резултат ще е в помощ на професионалните ръководители и служителите да се справят с тези случаи в практиката. Главен  комисар Младен Маринов приветства идеята в проекта да бъдат включени както структури извън системата, така и бивши служители на МВР. По думите му този баланс ще даде добро отражение на работата на вътрешното министерство.

 

Изображения

 15 август 2018 | 07:35