МВР

Пресцентър

 

13 юни 2018

Бюрата SIRENE са сред най-успешните инструменти за сътрудничество в ЕС

 

Ръководителите на националните бюра SIRENE проведоха среща в София на 12-13 юни 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Представители на всички държави членки на ЕС и на асоциираните към Шенген държави, Европол, eu-LISA, Комисията и Генералния секретариат на Съвета участваха в събитието, организирано от Министерството на вътрешните работи.

Делегатите обсъдиха стратегическите и практическите аспекти на сътрудничеството между бюрата SIRENE и направиха преглед на опита на държавите членки с Шенгенската информационна система (ШИС) - най-ефективната информационна система в областта на свободата, сигурността и правосъдието, която позволява на компетентните органи да въвеждат и да обменят информация по сигнали за специфични категории издирвани или изчезнали лица и предмети. Председателството докладва за дейностите през последните шест месеца, като основните инициативи бяха насочени към засилване на ролята на бюрата SIRENE в противодействието на тероризма.

„Бюрата SIRENE са решаващ фактор за улесняване на свободното движение на хора в Шенгенското пространство и за гарантиране на сигурността на Европа. Те доказаха добавената стойност на работата си в областта на международното полицейско сътрудничество и граничния контрол“, заяви при откриване на срещата заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер. Той подчерта, че Съветът по правосъдие и вътрешни работи счита взаимодействието в рамките на ШИС, и в частност между бюрата SIRENE, за един от най-успешните инструменти за ефективно сътрудничество между полицейските, митническите и други правоприлагащи и съдебни органи в ЕС и страните, асоциирани към Шенген.

По време на срещата делегатите обмениха най-добри практики и опит с оглед на способността на SIRENE за ефективно прилагане на практика на Заключенията относно укрепване на сътрудничеството и използване на ШИС с цел разрешаване на проблема с лицата, участващи в тероризъм или свързани с тероризъм дейности, включително чуждестранните бойци терористи, приети от Съвета в началото на юни. В рамките на заседанието участниците се запознаха и с приоритетите на предстоящото Австрийско председателство на Съвета на ЕС.

 

Контекст

SIRENE означава „искане за допълнителна информация във връзка с националните сигнали“. Всяка държава, която работи с Шенгенската информационна система (ШИС), има национално бюро SIRENE, работещо в денонощен режим, което отговаря за всякакъв допълнителен обмен на информация и координация на дейности, свързани със сигнали от ШИС. Българското бюро SIRENE е създадено през 2006 г. като специализирано звено в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР.

Изображения

 15 август 2018 | 07:35