МВР

ОД Пловдив

 

02 апр 2020

ОДМВР Пловдив съветва: Използвайте възможностите за e-услуги

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ,
във връзка с предприетите мерки за намаляване на потенциалните рискове за здравето на гражданите, Областна дирекция на МВР Пловдив ви уведомява, че в случаи на неотложност можете да заявите или получите административни услуги по електронен път на адресите:
https://е-uslugi.mvr.bg и www.egov.bg 
        Чрез портала за електронни административни услуги на МВР e-uslugi.mvr.bg можете да заявите:
       - Издаване на лични карти на български граждани с обикновена, бърза и експресна услуга
      - Издаване на паспорти на български граждани с обикновена, бърза и експресна услуга
       - Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването и ползването на български лични документи
       - Важно е да знаете какви са условията за подаване на заявления по електронен път. Необходимо е да притежавате валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис. Задължително е да имате валиден постоянен адрес на територията на Република България. Трябва да притежавате български личен документ, издаден по заявление подадено лично до 59 месеца преди подаване на електронното. Друго изискване за ползване на услугите по електронен път е да няма промяна на името ви, ЕГН, пол, гражданство или съществени и трайни изменения в образа. 
Друга възможност за заявяване на електронни и административни услуги чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги www.egov.bg е използването на облачен или мобилен квалифициран електронен подпис, с който желаещите могат да подписват заявленията си безплатно в рамките на един месец. Информация за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, които предоставят безплатната услуга, може да откриете на адрес: https://egov.bg/wps/portal/agency/news/news-details/e-signature-news
          Припомняме, че във връзка със създалата се извънредна ситуация на заседание на Министерски съвет бе съобщено, че срокът на изтичащите лични документи се  удължава с шест месеца.

 

 

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове ​

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите.
Новата бланка е публикувана на сайта на МВР 
www.mvr.bg и прикачена под текста по- долу.  Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец ОТПАДА заверката от работодателя в точка 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни. Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.
Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

Декларация НОВА

24 мар 2020

В помощ на гражданите, на които предстои да подменят личните си документи за самоличност в ОДМВР – Пловдив

02 апр 2020

ЗА ОД НА МВР

Пожарна безопастност и защита на населението