МВР

ОД Пловдив

 

28 фев 2020

Готов е графикът на мобилните полицейски екипи, които ще посетят малки и отдалечени населени места на територията на област Пловдив през месец март

Мобилни екипи от служители на отдел "Охранителна полиция" и секторите "Икономическа полиция" и "Криминална полиция", заедно с  представители на регионалните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" в началото на месец март започват срещи и прием на граждани в малките и отдалечени населените места в Пловдивска област. На 05.03.2020 г. на територията на 01 РУ  сформираните два мобилни екипа ще посят гр. Куклен, с. Руен и с. Брестник. Вторият мобилен екип ще се срещне с жители и представители на местна власт в с. Първенец, с. Марково, с. Белащица. Два мобилни екипа са сформирани и на територията на РУ Асеновград. На 10.03.2020 г. те ще посетят с.Червен, с. Тополово, с. Новаково и  селата Бачково, Нареченски бани и село Косово.
Мобилни екипи ще посетят малки и отдалечени населени места на 12.03.2020 г. на територията на РУ – Карлово. Първият от тях ще се срещне с жителите на селата Анево,  Кърнаре и Розино. Вторият мобилен екип ще бъде в гр. Баня, с. Марино поле и гр. Калофер. На територията на РУ Стамболийски на 17.03.2020 г. първият мобилен екип ще посети селата Златитрап, Брестовица, Скобелево. Вторият полицейски екип ще бъде в селата Йоаким Груево, Куртово Конаре и Устина. На 19.03.2020 г. на територията на РУ – Хисар също са сформирани два мобилни екипа:първият – в с. Беловица, с. Мало Крушево, с. Кръстевич, а представители на втория ще посетят селата Долна махала, Черноземен и Ръжево. Според предвиденото в утвърдения график двата мобилни екипа на територията на РУ – Първомай  ще се срещнат с жителите и кметската управа на селата  Крушево, Виница и Татарево, Брягово, Бяла река и село Искра на 24.03.2020 г.  На 26.03.2020 г. на територията на  РУ – Раковски първият мобилен екип ще бъде в с. Белозем, с. Чалъкови и Момино село. Вторият екип ще посети с. Тюркмен, с. Чоба, с. Дрангово.
Представителите на мобилния екип при посещението си в съответното населено място провеждат среща с неговия кмет, за да обсъдят проблеми от различно естество. На случаен принцип посещават жилища, местен магазин или питейно заведение, където разговарят с техните собственици за наболели проблеми. При срещи с възрастни хора в пенсионерските клубове се провежда информационна кампания с цел те да бъдат предпазени от телефонни измамници и им се припомня, да са бдителни и да не оставят жилищата си отключени и без надзор, за да  предотвратят престъпни посегателства. Служителите на областната дирекция се срещат и с директори на действащи учебни заведения в конкретното населено място, особено когато от тях има констатирани престъпни навици и прояви на ученици в поверените им училища.

Как да процедира водач на МПС, който е поставил газова уредба, но не е предприел отразяване на промяната в контролния талон на автомобила си?

Съгласно изискванията на Наредба I 45/2000 на МВР всяка промяна на данните за вида на горивото на МПС следва да бъда отразена в регистрационния талон- в Част 1 и част 2.  Вписването на промяната на вида на използваното гориво в сектор “Пътна полиция Пловдив”  се извърша в следния ред: 
Посещавате  сектора БЕЗ автомобила.
Регистрацията е само по документи.
ВАЖНО: Носете лична карта или пълномощно, в случай че представлявате собственика.
Задължително трябва да представите голям и малък талон на МПС , валидна полица на застраховка “Гражданска отговорност”, документи за преминат годишен технически преглед на МПС и удостоверение/ протокол за първоначална проверка на монтираната газова уредба.
Законът предвижда  направената промяна да бъда отразена в  срок  не по- късно от три години от първоначалната проверка на монтираната газова уредба.   
Таксата, която дължите  за  преиздаване на регистрационните талони– голям и малък е 20 лв. Можете да я заплатите в банковия офис в сектор “Пътна полиция или през ПОС терминал на гишето.  Ако предпочетете да направите плащането през банката, обслужваща сектор “Пътна полиция” дължимата сума е  24 лв.
Проверките на територията на ОДМВР Пловдив,  се извършват съгласно разпореждане от ГДНП.  Санкциите, предвидени в закона са регламентирани с чл.179 ал 1  от ЗДВП и гласят, че собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата ППС , чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение се наказва с глоба в размер до 150 лв . 

26 фев 2020

Специализирана полицейска операция за установяване на нарушения от водачи на МПС, променили конструкцията на МПС чрез монтирана газови уредби на автомобилите си, но промяната не е отразена в контролния талон в законоустановения срок пред “Пътна полиция”

Във връзка със занижения контрол при проверки на превозни средства, използващи уредби, позволяващи работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ и с цел повишаване ефективността на контрола на територията на ОДМВР Пловдив за времето от 17 до 28 февруари се провежда специализираната полицейска операция, разпоредена с писмо на Главна дирекция “Национална полиция”.  Проверките са насочени към установяване на случаи по чл.15, ал.12 от Наредба I – 45/2000г., при които е налице изменение в конструкцията на превозното средство, представляващо монтиране на уредба, позволяваща работа на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ и това обстоятелство не е заявено пред съответното звено „Пътна полиция“ в законоустановения срок. Съгласно чл.3 ал.5 от Наредба I-45/2000г. промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство при извършване на първата промяна в регистрацията по чл.14, настъпила  след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен газ или сгъстен природен газ, но не по – късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл.148, ал.1 от Закона за движението по пътищата. Съгласно чл.179, ал.1 т.3 от Закона за движението по пътищата собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение се наказва с глоба в размер на 150 лв.

 

24 фев 2020

Какво е важно да знаем при подмяната на паспорт?

Жителите на област Пловдив могат да подават заявление за подмяна на паспорт във всяко районно управление на територията на Областната дирекция. Документите  могат да бъдат подновени поради изтичане срок на валидност или изтекъл такъв, при промяна на фамилия и транслитерация- когато има разлика при изписването на името с латински букви, както и при нестъпили промени във външния вид.  
За лица ненавършили 18 години при този процес е необходимо присъствие на двамата родители с валидни лични карти, които с подписа си дават своето съгласие за издаване на документ на тяхното дете.  В случай на невъзможност един от родителите да присъства, заявителят трябва да представи нотариално заверено изрично пълномощно, с което се доказва съгласието на отсъстващия. 
При издаване на първи паспорт на дете под 18 години задължително се представя удостоверение за раждане. Родителите се легитимират с валидна лична карта. Единствено заявлението за експресна услуга, която се извършва в рамките на 8 работни часа,  се подава в сектор “Български документи за самоличност“ на улица „Волга“ № 70. При необходимост от извършване на допълнителни проверки, които касаят удостоверяване самоличността на лицето е възможно да бъде отказана експресна и бърза поръчка за издаване на паспорт.
На място се попълва  заявление, предоставя се  стария документ и квитанция за платена такса. Банковата сметка за заплащане на такси за български лични документи и издаване на удостоверения е: 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG96 UNCR 9660 3159 8981 12  
BIC: UNCRBGSF
Плащане може да бъде направено и на място през ПОС терминално устройство.

Припомняме, че гражданите имат задължение до 3 месеца след изтичане на срока да върнат невалидния вече документ, дори да не издават нов. За неспазване на изискването се налага санкция от 20 до 150лв.
С цел улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления съветваме желаещите да подновят своя паспорт да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на стария документ и да се възползват от възможността за неговата предсрочна подмяна.   

24 фев 2020

Какво да правим ако при подаване на заявление за подмяна на лични документи установим, че имаме задължение по глоби?

В случай, че сте жител на област Пловдив, желанието да подмените личните си документи може да заявите във всяко районно управление на територията на Областната дирекция на МВР. Ако имате задължение за неплатени глоби или фишове по КАТ от минал период  при подаване на документите ще получите уведомление за това. В случай че заявявате подновяване на лична карта или паспорт, документът има единствено уведомителен характер и не ви задължава да го погасите  в момента, в който го получавате. Подписването на този документ от ваша страна не означава „връчване на наказателно постановление или фиш“. Тези глоби подлежат на плащане, но след връчване на задължението за това по надлежния ред. С подписа си единствено удостоверявате, че сте запознат.
Желаещите да подновят шофьорската си книжка трябва да погасят това задължение преди получаването на новия документ. За целта първо трябва да погасите влезли в сила задължения по глоби за нарушения по закона за движение по пътищата. Служителите в сектор „Български документи за самоличност“ не извършват справка за дължимите суми. За ваше улеснение съветваме желаещите да направят предварително справка като се обърнат към служител от административно наказателна дейност на сектор „Пътна полиция“ или в съответното районно полицейско управление. След като уточните за какви конкретни нарушения имате санкции, трябва да направите плащане за тях чрез ПОС терминал, по банков път  или чрез Изи пей. Едва след плащане на глобите вашето заявление ще бъде прието и отработено. Въпреки, че погасяването на задълженията ви автоматично трябва да се отрази в системата на сектор „Пътна полиция“  е възможно при получаване на вашия нов личен документ да бъде констатирано, че заплащането все още не е отразено. Съветваме ви да носите в себе си и платежния документ,  с който да удостоверите този факт. С представянето му автоматично се пристъпва към съответното отразяване и задължението ви се анулира.  

13 фев 2020

ЗА ОД НА МВР

Пожарна безопастност и защита на населението