МВР

ОД Пловдив

 

Уточнение: Допълнителното вписването на екологичната категория на двигателя в свидетелството за регистрация на превозните средства, не е задължително

07 мар 2019

Съгласно чл.54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

Когато в регистъра няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

С приетите промени на чл.55, ал.1 от ЗМДТ, обнародвани в ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, като екологичния компенент се определя от общинския съвет, в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните граници:

 

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,10 - 1,40

"Евро 3"

1,00 - 1,10

"Евро 4"

0,80 - 1,00

"Евро 5"

0,60 - 0,80

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40 - 0,60

 

Допълнителното вписването на екологичната категория на двигателя в свидетелството за регистрация на превозните средства, не е задължително.

В Република България, има регистрирани много, автомобили, които са стари и не са произведени, в съответствие с изискванията за екологична категория на двигателя.

Също така, има автомобили, които са внесени в Република България, като употребявани, а в предишните им свидетелства за регистрация, липсва информация за екологичната категория, поради което същата не е отразена в българското свидетелство за регистрация.

Този проблем не съществува за новите превозни средства, тъй като същите се регистрират след представяне на сертификат за съответствие, издаден от производителя. В този сертификат е записана и екологичната категория на двигателя, която е в съответствие с европейските изисквания.

Екологичната категория на двигателя, може да бъде вписана допълнително, по желание на собственика, след определянето й от производителя на превозното средство.

 

 

 

 07 март 2019 | 16:36