МВР

ОД Пловдив

 

Достъп до обществена информация

  Ред за достъп до обществена информация

       Обществена информация се предоставя въз основа на постъпило писмено или устно заявление по чл. 24 от ЗДОИ, което, съгласно чл. 25, ал. 1, задължително съдържа:
  -         трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  -         описание на исканата информация;
  -         предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  -         адрес за кореспонденция със заявителя.
  Писмено заявление може да бъде подадено:
  -         на място в приемната на съответното структурно звено;
  -         по пощата на адреса на ОДМВР – Пловдив, п.к. 4000, ул. “Княз Богориди” № 7, или на адреса на съответното районно управление
  -         на електронна поща [email protected]
    

    Формата за предоставяне на обществена информация се определя с решение на МВР за всеки конкретен случай и е съобразена с посочената от заявителя форма, която съгласно ЗДОИ може да бъде:
  -         преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
  -         устна справка;
  -         копия на материален носител;
  -         копия,предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или се публикуват данните
      Достъп до обществена информация се предоставя след издадено решение по чл. 28 от директора на ОДМВР-Пловдив,като екземпляр от него се изпраща и на заявителя.
     Обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, определени със заповед № 1472 на Министерство на финансите от 29.11.2011 г. и представяне на платежен документ. При предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол.
  Заплащането се извършва по сметката на ОД МВР Пловдив :
  IBAN:BG96UNCR96603159898112

     В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.
      За повече информация  тел: 032 / 932 470

   

 • Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация

 • Заповед № ЗМФ - 1472/29.11.2011 г. относно определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

 • Отчет за дейността на ОД МВР - Пловдив по ЗДОИ през 2015 г.