МВР

ОД Пловдив

 

Всяко физическо лице има право на достъп до неговите лични данни, обработвани в информационните фондове на МВР. Всяко физическо лице има право да поиска от Министъра на вътрешните работи или изрично оправомощени от него длъжностни лица да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията за Закона за защита на личните данни и/или Закона за МВР

За да получите достъп до такава информация е необходимо да подадете Заявление  за предоставяне/заличаване на лични данни по посочения образец, като същото трябва да съдържа:
- трите имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документ за самоличност;

- постоянен и настоящ адрес;
- описание на исканата информация - правно основание и конкретни лични данни, за които се отнася искането;
- подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;

Заявленията за достъп до лични данни се подават:
- лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно в деловодството на ОДМВР – Пловдив и съответните РУ МВР в областта (в рамките на работното време от понеделник до петък от 08:30 до 17.30 часа);

- по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация на адрес:  [email protected];
- чрез писмо на адрес: гр.Пловдив, ул.”Княз Богориди” № 7.

Заявления, които не съдържат необходимите данни, се оставят без разглеждане, за което се изготвя уведомление до заявителя от ръководителя на съответната структура, където е постъпило.


ЗАЯВЛЕНИЕ Приложение №1 по чл. 9, ал. 4 от Вътрешни правила за организация на работа на МВР по постъпили заявления от физически лица във връзка с обработване на техни лични данни в МВР