МВР

ОД Плевен

 

Оценка на състоянието и по-значими проблеми по осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на област Плевен през І-то шестмесечие на 2014 година

07 юли 2014

От анализа на оперативната обстановка за периода 1 януари – 30 юни 2014 година е видно, че структурите на ОУПБЗН (РСПБЗН и група „Спасителна дейност (СД)”) – Плевен са участвали в ликвидирането на 607 произшествия, възникнали на територията на област Плевен, които сравнени със същия период на 2013 г., когато са ликвидирани 464, са се увеличили със 143 броя. В обществения и частния сектор са възникнали 147 пожари с материални загуби и 203  пожари в сухи треви, отпадъци и др., без нанесени материални щети. В сравнение с периода на 2013 г., пожарите с и без нанесени материални щети са намалели, съответно с 26 и 20 броя. Регистрирани са 13 случая на лъжливи повиквания, при 10 – за 2013 г.
Освен в ликвидиране на  възникналите пожари, структурите на ОУПБЗН от областта са участвали в помощни операции и спасителни дейности в 244 случая, при 150 – за същия период на 2013 г.
По отрасли разпределението на пожарите с нанесени преки материални загуби е, както следва: „Жилищно стопанство и дейности на домакинства” – 54 броя (36.74 % от броя на пожарите с материални загуби); „Транспорт, складиране и пощи” – 53 бр. (36.05 %); „Водопровод,канализация,сметосъбиране“, „Енергетика“, „Търговия и ремонт“, „Селско и рибно стопанство“ (27.21 %). „Най-честите причини за възникване на пожарите с материални загуби са от предполагаема причина късо съединение и умисъл, съответно 47. (31.97 % от общия брой). Следват пожарите с причина небрежност при боравене с открит огън – 22 броя (14.97 % от общия брой); умисъл 22 пожара (14.97% от общия брой), в процес на установяване – 24 броя пожари (16.33 % от общия брой); техническа неизправност – 10 броя; неправилно ползване на отоплителен уред –  9; строителна неизправност – 6.
През периода от служителите, упражняващи държавен противопожарен контрол (ДПК) от област Плевен са извършени 2495 проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти. За отстраняване на констатирани нарушения на противопожарните правила и изисквания, на ръководителите на обекти са връчени 94 разпоредителни документи, с предписани мероприятия и срокове за изпълнение. При установено виновно неспазване на противопожарните правила и норми са съставени 28 акта за административни нарушения и в 1 случай е приложена принудителна административна мярка по чл.268 от ЗМВР. По искане на граждани са издадени 44 становища, за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност и един сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност. Взето е участие в работата на 60 Експертни съвети по устройство на територията (ЕСУТ) и 29 Държавни приемателни комисии (ДПК).
От служителите, осъществяващи превантивен контрол (ПК) през периода са извършени 419 проверки на територията на областта, от които: - на 250 водни обекти; - на 111 потенциално опасни строежи по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ; - на 75 обекти, осъществяващи дейности с рискови вещества и материали от които: - на 74 обекти, работещи и съхраняващи нефтопродукти и промишлени отровни вещества; - на 3 обекта по сигнал за наличие  на източници на йонизиращи лъчения; - на 2 обекти, работещи и съхраняващи препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност; - на 43 обекти за изпълнение на дейностите по защита, съгласно чл.36 от ЗЗБ. В резултат на извършените проверки са съставени 302 констативни протокола, 57 констативни акта и направени 102 предписания.

 

 23 май 2017 | 16:56