МВР

ОД Плевен

 

Възникналите произшествия и дейността на служителите от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУПБЗН) – Плевен през месец юни 2014 година

04 юли 2014

През месец юни 2014 г. районните служби за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) и група „Спасителна дейност (ГСД)” към ОУПБЗН-Плевен са взели участие в ликвидирането на 126 произшествия, срещу 89, за същия период на 2013 г., от които:
- 30 пожара с материални загуби (при 24 , за същия период на 2013 г.);
- 23 без нанесени материални загуби (при 29, за периода на 2013 г.);
- 71 аварийно-спасителни дейности, помощни операции и дежурства (при 33, за периода на 2013 г.);
- 2 лъжливи повиквания (при 3 , за периода на 2013 г ).
При пожарите през месец юни 2013 и 2014 г. няма пострадали и загинали граждани.
От анализа на възникналите през юни 2014 година произшествия, могат да се направят следните изводи:
- в сравнение със същия период на 2013 г., се отчита увеличаване на общия брой произшествия;
- увеличен е броя на  аварийно-спасителни дейности, помощни операции и дежурства вследствие атмосферните условия;
- най-голям брой пожари с материални загуби са възникнали в отраслите транспорт и жилищно стопанство;
- най-често пожарите са причинени от късо съединение, небрежност при боравене с открит огън и умисъл.
През месец юни 2014 г., от служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол (ДПК) и превантивен контрол (ПК) при ОУПБЗН-Плевен са:
- извършени 531 проверки (комплексни, контролни, тематични, съвместно с други ведомства и други служби на МВР, както и по сигнали и предложения), за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти;
- извършени 8 проверки, по искания на заинтересовани физически и юридически лица, за издаване на становища за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност и за разрешаване ползването на строежите;
- издадени 8 разпоредителни документи (протоколи от комплексни проверки на обекти и писмени разпореждания), за изпълнение на правилата за пожарна безопасност на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
- изпратено е уведомително писмо за констатирани нарушения на правилата и нормите за ПБ;
- приложени са 9 мерки за административна принуда (9 акта за установяване на административни нарушения), при установени нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност;
- издадени 7 становища, за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност;
- взели участие в работата на 10 Експертни съвети по устройство на територията (ЕСУТ) и 4 Държавни приемателни комисии (ДПК);
- извършени са 6 комплексни и 14 контролна проверка на обекти (работещи и съхраняващи опасни вещества; с масово пребиваване на хора). За резултатите от извършените проверки са съставени 11 констативeни протоколи и 9  констативни акта с 20 предписания;
- участвано е в работата на 3 комисии по чл. 196 от ЗУТ с проверени 9 обекта. За резултатите от извършените проверки е съставен 3  междуведомствени констативни протокола;
- извършена е проверка на потенциално на опасен воден обект по заповед на областния управител на област Плевен. За резултата от извършената проверка е съставен  междуведомствен констативен протокол.

 

 23 май 2017 | 16:56