МВР

ОД Плевен

 

Работата с предложения и сигнали

 

 

Със заповед на директора на РДПБЗН-Плевен е създадена организация на дейността на работата с предложенията и сигналите в РДПБЗН-Плевен и е опредена комисия за работа по предложенията и сигналите в РДПБЗН-Плевен
За подаване на предложения и сигнали са  определени следните телефони и електронен адрес:
- в работно време: 064/864-416; 064/864-526; [email protected]
- в извън работно време: 064/864-342; [email protected].

Гражданите и служителите на МВР, които желаят лично да подадат своите предложения и сигнали до ръководствата на РДПБЗН и РСПБЗН-Плевен, заявяват това предварително пред служителите в „ИАД и АО” или дежурния служител в „Оперативен център” (ОЦ) на РДПБЗН-Плевен, като посочват характера на въпросите, които ще поставят и телефоните за връзка с тях.
Служителите в „ИАД и АО” и дежурният служител отразяват информацията в специално заведен дневник и посочват на гражданите и служителите на МВР, датата и часа на  срещата.
 При възникване на неотложни служебни ангажименти и отпуск на ръководните служители, дежурните служители в ОЦ при РДПБЗН-Плевен уведомяват своевременно гражданите и служителите на МВР, като им посочват нова дата и час на срещата или по преценка на ръководния служител и съгласие на гражданина или служителя на МВР, провеждат срещата с неговия заместник.
След провеждане на срещата и подаване на сигнал или предложение, същите се регистрират по установения ред.
Проверка по постъпили предложения и сигнали се възлага за всеки конкретен случай.
При постъпили предложения и сигнали, чието решаване е от компетентността на повече от една структура, или са с фактическа и правна сложност, се назначава комисия за проверка.
При извършване на проверка по предложения и сигнали:
- се проучват всички поставени въпроси в предложението или сигнала;
- разговаря се с подателите и се снемат допълнителни писмени сведения от тях;
- при отказ от страна на подателите на сигнала или предложението да дадат допълнителни писмени сведения, това обстоятелство се отразява в докладна записка;
- събират се данни за пълното изясняване на фактическата обстановка, включително от държавни и местни органи, обществени организации, физически и юридически лица във връзка с предмета на проверката.
За резултатите от извършените проверки по получени предложения и сигнали се изготвя писмена справка, която съдържа установената фактическа обстановка, събраният доказателствен материал, съответните изводи и мотивирани предложения. Получените допълнителни данни имащи отношение по проверяваният сигнал също се вземат предвид при изготвянето на справката.
Решения по всички предложения и сигнали взема компетентният орган. Решенията по сигналите и предложенията са писмени, мотивират се и се съобщават на подателя в 7-дневен срок от постановяването им.