МВР

ОД Плевен

 

Предоставяне на административни услуги

 

Административното обслужване в РДПБЗН-Плевен се извършва при спазване на  определените със заповед на директора на РДПБЗН-Плевен, Правила и Ред за административно обслужване на потребители в РДПБЗН-Плевен.
Административното обслужване в сградата на РДПБЗН-Плевен на физическите и юридическите лица се организира и осъществява от служителите на ИАД и АО (информационно-аналитична дейност и административно обслужване) в РДПБЗН-Плевен и системен оператор в РСПБЗН-Плевен на принципа на “едно гише” за всички административни звена.
Административното обслужване се извършва в помещенията, определени за Деловодство на РДПБЗН-Плевен и Деловодство на РСПБЗН-Плевен в сградата на РДПБЗН и РСПБЗН – Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №31, П.К. 283.
Работното време за административното обслужване е от понеделник до петък от  08.30 до 17.30 часа с 1 час обедна почивка.
За осигуряване на непрекъснато работното време за „Административно обслужване” от понеделник до петък, от 08.30 до 17.30 часа, без прекъсване и изпълнение на функционалните задължения на служителите от звената за административно обслужване в РДПБЗН и РСПБЗН – Плевен, в помещение „Деловодство” на РСПБЗН-Плевен се извършва обслужване на потребители на административни услуги (и за РДПБЗН-Плевен) в периода от 10.30 - 12.00 часа и през времето, определено за обедна почивка на системния оператор в РДПБЗН-Плевен. В помещение „Деловодство” на РДПБЗН-Плевен да се извършва обслужване на потребители на административни услуги (и за РСПБЗН-Плевен) през времето, определено за обедна почивка на системния оператор в РСПБЗН-Плевен.
Системните оператори в РДПБЗН и РСПБЗН – Плевен ползват обедна почивка,  както следва:
1. Системен оператор в РДПБЗН-Плевен – от 13.00 - 14.00 часа;
2. Системен оператор в РСПБЗН-Плевен – от 12.00 - 13.00 часа.
В случаите, когато в края на обявеното работно време, в служебното помещение има потребители на административни услуги, работата да продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след края на обявеното работно време.
Документите, които постъпват в РДПБЗН-Плевен се:
• получават по пощата;
• получават по електронната поща;
• подават от потребителите на административно обслужване.
Приемането, регистрирането, разпределението и предаването на входящите документи се извършва в служебно помещение „Деловодство”.
Гражданите, нуждаещи се от извършване на административна услуга, контактуват само със служителя в служебното помещение на РДПБЗН или РСПБЗН – Плевен, определено за административно обслужване.
 Всички документи (искания/заявления, както и сигнали, жалби, предложения и др.) се подават на гишето и след тяхното регистриране на потребителите на административно обслужване се дава входящ номер.
 В искането се попълва пълното име и адреса за кореспонденция на гражданина или организацията, вида на искания документ, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива. Искането съдържа и други задължителни реквизити, ако такива са предвидени в нормативните актове.
При приемане на заявление за извършване на административна услуга, служителят за “Административно обслужване” предоставя на гражданите за попълване на необходимите формуляри, в зависимост от нейния вид. Служителят дава пояснения за попълването им, в случаите когато това се налага.
При регистриране на входящи документи, служителят извършва проверка дали заявлението за извършване на административната услуга е окомплектовано с всички необходими документи. При нужда от консултация, служителят да изисква експертно мнение от ресорното звено, към което се отнася услугата.
Подаването на документите се извършва от физически или юридически лица, или от упълномощени за това лица (след представяне на нотариално заверено пълномощно). Копие от пълномощното се добавя към архива на преписката.
Ред за получаване на заявени документи:
• Получаването на документи на място от РДПБЗН-Плевен се извършва като се посочва име, фамилия, подпис на получателя, както и датата на получаване в изготвен за това опис или дневник;
• Получаването може да стане само от физическото или юридическото лице подало документа, или от упълномощен представител (след предоставяне на нотариално заверено пълномощно). Копие от пълномощното се добавя към архива на преписката.
Информация за видовете извършвани административни услуги, реда и организацията за предоставянето им се осигурява от РДПБЗН-Плевен, която съдейства на потребителите, съгласно изискванията на чл.28 от АПК.
Информация за административното обслужване се получава от:
• деловодството, телефон: 064/864-416;
• информационно табло;
• интернет страницата на РДПБЗН Плевен.
Административното обслужване се извършва в съответствие с изискванията на нормативните актове, дейностите и функциите на РДПБЗН-Плевен.
В случаите, когато исканията на физическите и юридическите лица са неоснователни и незаконосъобразни, или не могат да бъдат удовлетворени, служителят, на когото е разпределена преписката, подготвя мотивиран отговор за това.
При поискване, служителите от звеното за административно обслужване дават информация на гражданите за движението на преписките.
Административното обслужване завършва с изготвяне на искания документ или с мотивиран отказ, който в указания срок се съобщава и предоставя на потребителя.

Достъп до обществена информация
Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила на МВР, след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити.
В РДПБЗН-Плевен, достъпът до обществена информация се предоставя при спазване на утвърдената със заповедна директора на ГДПБЗН-МВР, Информация за ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в ГДПБЗН-МВР, публикувана на интернет страницата на ГДПБЗН-МВР (www.nspbzn.mvr.bg).