МВР

ОД Плевен

 

                  

с лице към хората - picture


           Видове административни услуги по искане на заинтересовани лица

            РДПБЗН - Плевен извършва следните видове административни услуги по искане на заинтересовани лица

 №      Наименование на       административна услуга

# В регистъра

Законово основание

Срок за извършване

Бланка за 
заявление
(искане)

Начин на подаване

Форма за предоставяне

Такса за административната услуга

Линк към Регистъра на

услугите към

Административния регистър

1.

Издаване на сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

449

чл. 125, ал.1, т.10 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси.

https://iisda.government.bg/ adm_services/services/ service_provision/21853

 2.

Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

987

чл. 125, ал.1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ

Съгласно чл.57 от АПК

Искане 

На място

Писмена

Тарифа № 4

 

https://iisda.government.bg/ adm_services/services/ service_provision/22608

3.

Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация

1305

чл. 125, ал.1, т. 9 и т.10 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена

Тарифа № 4

 

https://iisda.government.bg/ adm_services/services/ service_provision/22677

4.

Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

1528

чл.18, ал.1от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане           

На място

Писмена

Тарифа № 4

 

https://iisda.government.bg/ adm_services/services/ service_provision/22959

5.

Издаване наразрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

988

чл.129, ал.1 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Заявление 

На място

Писмена

Тарифа № 4

https://iisda.government.bg/ adm_services/services/ service_provision/22612

6.

Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

1773

чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане           

На място

Писмена

Тарифа № 4

 

https://iisda.government.bg/ adm_services/services/ service_provision/23146

7.

Достъп до обществена информация

 

чл. 4 от ЗДОИ

 

Заявление по
чл. 25 от ЗДОИ
 

 

 

Заповед №
ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

 

 


449 Issuance of site compliance certificate to fire safety requirements