МВР

ОД Плевен

 

Отчет за работата на ОД на МВР – Плевен във връзка с предоставянето на обществена информация през 2014 година

09 фев 2015

 І. Брой на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2014 година. Кратка справка за заявителите, начина на подаване на заявленията и вида на търсената обществена информация.
През 2014 година в ОД на МВР – Плевен са постъпили 20 /двадесет/ бр. заявления за предоставяне на достъп до обществена информация. 6 /шест/  от тях са подадени от граждани, 8 /осем/ бр. са подадени от журналисти, 4 /четири/ бр. са подадени от неправителствени организации и 2 /два/ бр. подадени от търговски дружества.
Всички заявления за ДОИ постъпили през 2014г. са подадени по електронен път / чрез e-mail /, директно отправени към ОД на МВР-Плевен или препратени по компетентност от МВР, на основание чл. 32, ал.1 от ЗДОИ - в 18 от случаите.
Темите, по които са направени запитванията, са свързани с упражняване на права или законни интереси- 1 бр; Изразходване на публични средства- 10 бр; Контролна дейност на администрацията- 1 бр;  Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности- 1 бр.; Отчетността на дирекцията- 1 бр. и др. теми - 6 бр.
Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.4 от ЗДОИ ОД на МВР – Плевен не е  предоставяла справки с достъп до лични данни.

 ІІ.Разглеждане на постъпилите заявления. Решения, получаването им от заявителите. Срок за предоставяне на информацията. Заплащане на разходите, направени във връзка с изготвянето на справка по исканата обществена информация.
По 1 /едно/ от постъпилите заявленията са изискани допълнителни уточнения, съобразно разпоредбата на чл.29, ал.1 от ЗДОИ. В тази връзка решението за достъп е било изготвено в 14 дневен срок от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация. 
По 1 /едно/ от постъпилите заявления са били налице основания за удължаване на срока за предоставяне на искания достъп с 10 дни, на основание чл. 30, ал.1 от ЗДОИ.
Останалите 18 /осемнадесет/ заявления са разгледани в рамките на 14 дни от датата на постъпването им в ОД на МВР-Плевен.
Нито едно заявление по ЗДОИ не е оставено без разглеждане.
 За 2014г. е издадено 1 решение за отказ от предоставяне на ДОИ поради това, че достъпът засяга интересите на трето физическо лице и няма неговото изрично съгласие. Отказът не е обжалван.
По останалите 19 заявления е предоставен пълен достъп до търсената обществена информация.
Всички издадени решения по ЗДОИ са изпращани на заявителите на посочените от тях адреси чрез препоръчани писма с обратна разписка.
В решенията, с които е разрешен искания достъп до обществена информация е посочен срокът за предоставяне на търсената информация.
Предпочитаната форма за предоставяне на обществена информация е справка на хартиен и/ или на технически носител.
По 15 /петнадесет/ от заявленията след получаване на решението, заявителите не са платили определените със Заповед № ЗМФ – 1472 от 29.11.2011г. на министъра на финансите, разходи, и не са се явили да получат изготвените писмени справки. В тези случаи е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация. В останалите случаи справките са предоставени на заявителите по надлежния ред.

 23 май 2017 | 16:56