МВР

ОД Плевен

 

Отчет за работата на областна дирекция на МВР – Плевен във връзка с предоставянето на обществена информация през 2013 година на основание чл.15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация

10 яну 2014

 
 І. Брой на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2013 година. Кратка справка за заявителите, начина на подаване на заявленията и вида на търсената обществена информация.

През 2013 година в Областна дирекция на МВР – Плевен са постъпили петнадесет заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, т.е. с четири броя повече от тези, постъпили през 2012 година.
От посочените по-горе заявления осем броя са подадени от граждани, пет броя от журналисти,  един брой от неправителствена организация и един брой от търговско дружество. Обществената информация е искана чрез писмени заявления, част от които са подавани лично от заявителите в деловодството на ОД на МВР – Плевен на гишето за Административно обслужване на граждани. Налице са и случаи, в които обществената информация е поискана и чрез електронно заявление /по e-mail / - в три от случаите. Като нов момент в работата на ОД на МВР – Плевен във връзка с достъпа до обществена информация, както и във връзка с активността на заявителите е направеното един брой устно запитване, за което е изготвена съответната докладна записка.  Темите, по които са направени запитванията, са свързани с отчетността на дирекцията, контролната дейност по линия на Сектор „Пътна полиция”и направените разходи във връзка с извършвана охрана на обществения ред.  Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.4 от ЗДОИ ОД на МВР – Плевен не е  предоставяла справки с достъп до лични данни.

 ІІ.Разглеждане на постъпилите заявления. Решения, получаването им от заявителите. Срок за предоставяне на информацията. Заплащане на разходите, направени във връзка с изготвянето на справка по исканата обществена информация.
 
 Постъпилите петнадесет броя заявления за достъп до обществена информация не са връщани до заявителите за допълнителни уточнения / чл.29, ал.1 от ЗДОИ/, а са разгледани в законоустановения 14 - дневен срок, предвиден в чл.28, ал.1 от ЗДОИ. В нито един от случаите не са били налице основания за удължаване на срока за предоставяне на искания достъп до обществена информация, предвидени в чл.30, ал.1 от ЗДОИ. В ОД на МВР – Плевен не са издавани решения за отказ за предоставяне на обществена информация. Не са изпращани и уведомителни писма на основание чл.33 от ЗДОИ.
Нито едно от заявленията при постъпването им в ОД на МВР – Плевен не е било оставено без разглеждане.
 По четиринадесет заявления е предоставен пълен достъп до обществена информация. По едно от заявленията е предоставен частичен достъп до обществена информация, тъй като е установено, че един от зададените въпроси е извън приложното поле на ЗДОИ.
При предоставянето на обществена информация са осигурени еднакви условия за достъп до информацията на всички заявители.
Издадените решения по ЗДОИ се изпращат на заявителите на посочените от тях адреси чрез писма с обратна разписка. Нито едно от издадените решения не е било обжалвано пред Административен съд – Плевен.
В решенията се посочва срок за предоставяне на информацията.
По две от заявленията след получаване на решението заявителят не се е явил да получи изготвената от ОД на МВР – Плевен писмена справка. В тези случаи е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация. В останалите случаи справките са предадени на заявителите след попълването на протоколи и предоставянето на документи, доказващи заплащането по банков път на такса за направените разходи при предоставяне на обществена информация. Предпочитаната форма за предоставяне на обществена информация е на хартиен носител. Налице са и случаи, в които поради малкия обем на исканата обществена информация същата е предоставена на заявителя с решението.

 

 

 23 май 2017 | 16:56