МВР

ОД Плевен

 

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ПЛЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

08 фев 2013

на основание чл.15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация

 

 
 І. Брой на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2012 година. Кратко справка за заявителите, начина на подаване на заявленията и вида на търсената обществена информация.

През 2012 година в Областна дирекция на МВР – Плевен са постъпили единадесет заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, т.е. с четири броя повече от 2011 година. Активността на заявителите през 2012 година е била по-голяма през първото полугодие, докато през второто полугодие в ОД на МВР – Плевен не е постъпило нито едно заявление за достъп до обществена информация.
 От посочените по-горе заявления два броя са подадени от граждани, четири броя от журналисти, а останалите пет броя са от фондации, асоциации и ДПНД – МВР във връзка с отправени запитвания по ЗДОИ до МВР. Обществената информация е искана чрез писмени заявления, част от които са подавани лично от заявителите в деловодството на ОД на МВР – Плевен на гишето за Административно обслужване на граждани, което работи от понеделник до петък с работно време от 8.30 часа до 17.30 часа. Налице са и случаи, в който обществената информация е поискана и чрез електронно заявление /по e-mail /. Темите, по които са направени запитванията, са свързани с отчетността на дирекцията, контролната дейност по линия на Сектор „Пътна полиция”, приходите на дирекцията от охранителна дейност, броят на издадените документи за самоличност, брой на регистрирани кражби на черни и цветни метали и други.
Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.4 от ЗДОИ ОД на МВР – Плевен не е  предоставяла справки с достъп до лични данни.

 ІІ. Разглеждане на постъпилите заявления. Решения, получаването им от заявителите. Срок за предоставяне на информацията. Заплащане на разходите, направени във връзка с изготвянето на справка по исканата обществена информация.
 
 Постъпилите единадесет броя заявления за достъп до обществена информация не са връщани до заявителите за допълнителни уточнения / чл.29, ал.1 от ЗДОИ/, а са разгледани в законоустановения 14 - дневен срок, предвиден в чл. 28, ал.1 от ЗДОИ. В нито един от случаите не са били налице основания за удължаване на срока за предоставяне на искания достъп до обществена информация, предвидени в чл.30, ал.1 от ЗДОИ. В ОД на МВР – Плевен не са издавани решения за отказ за предоставяне на обществена информация. Не са изпращани и уведомителни писма на основание чл.33 от ЗДОИ.
Нито едно от заявленията при постъпването им в ОД на МВР – Плевен не е било оставено без разглеждане.
Във всички случаи е предоставен пълен достъп до обществена информация. При предоставянето на обществена информация са осигурени еднакви условия за достъп до информацията на всички заявители.
Издадените решения по ЗДОИ се изпращат на заявителите на посочените от тях адреси чрез писма с обратна разписка. Нито едно от издадените решения не е било обжалвано пред Административен съд – Плевен. В решенията се посочва срок за предоставяне на информацията.
 По едно от заявленията след получаване на решението заявителят не се е явил да получи изготвената от ОД на МВР – Плевен справка. В тези случаи е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация. В останалите случаи справките са предадени на заявителите след попълването на протоколи и предоставянето на документи, доказващи заплащането по банков път на такса за направените разходи при предоставяне на обществена информация. Предпочитаната форма за предоставяне на обществена информация е на хартиен носител.

 

 

 23 май 2017 | 16:56